Halacha OnlineHalacha for the Frum Jew
Tochein

ShabbosHalachos of Losh

It is forbidden to combine or stir a mixture of solids and liquid in a manner which causes the solids to stick together, a prohibition known as losh[1] שמ, יב. וע' מ"ב שכא,נ .

There is a disagreement whether the prohibition is violated when the two ingredients are combined or when they are stirred. Therefore, in cases that kneading is permitted, one may be required to perform both the combining and the stirring with a shinui (in an awkward fashion) as will be explained later. This is because performing melacha with a shinui is only prohibited mid’rabanan. A shinui employed in stirring refers to[2] ולא כתבנו השינוי שאינו מערב בכח (שו"ע שכא,טו), דהא בביה”ל שם תמה עליו, וכ' אפשר אינו מותר אלא כשנילוש החרדל מבעוד יום. ולא כתבנו ההיתר של מעט מעט (שכא,יד) דהא בביה”ל שם מסתפק אם אינו מותר אלא בקמח קלי כיון שכבר ראוי לאכילה ונתינת מים אינו אלא תיקון אוכל בעלמא ודרך אכילתו בכך או אפשר שאינו מותר אלא בשעת אכילה ממש : mixing using one’s hand instead of a spoon[3] משמעות רמ"א (שכא, טז), וכ"כ להדיא באג"מ (או"ח ד, עד, לש אות יא) , pouring back and forth between two bowls, or mixing with a crisscross motion[4] שכד,ג (preferably removing the spoon every time before switching directions[5] אג"מ (או"ח ד, עד, לש אות י) כ' שזה רק עצה טובה כדי שלא יבוא לערבב בסיבוב ), or using the handle of a fork or spoon to mix it[6] אג"מ (שם, אות יא) .

A. Types of Mixtures

1)    A powder which dissolves in water and does not make the water thicker may be mixed with liquid in the normal fashion[7] אג"מ או"ח ד,עד (לש א), וגם מדוייק בדברי המ"ב (שכג, לח. וגם ב-תעג, כא). אמנם, ע' קצש"ע (קיח, ד) כ' שישנה הסדר בעשיית מי מלח בשבת, ונראה שחשש בזה משום לש. . For example, one may mix water with instant coffee, sugar, or cocoa powder.

2)    A mixture wherein the solids will remain identifiable as large pieces may be combined and mixed normally[8] מ"ב שכא,סח . Therefore, cucumber salad and coleslaw may be prepared normally[9] קובץ הלכות (?) . This is because the melacha of kneading only applies to a mixture which is almost homogenous and the individual pieces are not easily recognizable.

3)    A combination of a solid and liquid which will result in a loose mixture, with a batter-like consistency, must be combined in reverse order (a shinui) and mixed using a shinui[10] משמעות מ"ב (שכא, נו). ולדעת השו"ע (שכא,טז) נקרא שינוי אם הוא מערב ואינו מטרף, ולדעת רמ"א צריך שיערב ביד ולא בכף. . If the liquid is usually poured onto the solid, the solid must be poured onto the liquid, and vice-versa. If there is no “normal order”, it should preferably not be mixed at all[11] אג"מ (או"ח ד,עד) , שיש להחמיר כהט"ז (שכא,יא) אם אין צורך גדול . For example, to prepare baby cereal with a loose, syrup-like consistency, one must reverse his usual way of adding the ingredients and stir it in an unusual way, such as a crisscross motion.

4)    A mixture which uses a thick binding agent (such as margarine or mayonnaise) may be combined in the normal order; however, they must be mixed with a shinui[12] משמעות פמ"ג (מש"ז שכא,יב) [אבל יש לדחות שמדבריו משמע שעדיין אסור אלא שאין חיוב כיון שהוא חצי שיעור] וכן משמע מנשמת אדם (שבת יט,ד) [אבל לא ברור אם רצה לפסוק כזה למעשה] . For example, if one wants to mix tuna or eggs with mayonnaise, one may add it normally but one must mix with a shinui, e.g., in a crisscross motion. This is because since the liquid is thick, only stirring will cause them to combine, not merely pouring one on top of the other.

5)    A combination of solids and liquid which results in a thick mixture should not be made at all[13] משמע במ"ב (שכא, סח. וע' ביה”ל שם ד"ה אבל) דלכתחלה יש להחמיר כב' הדעות.

לענין חרדל או שחליים, כ"כ שו"ע (שכא, טז) בשם י"א. ולדעה א' (דפסקינן כר' יוסי בר' יהודה) שם מותר לערבו בשבת, כיון שאין איסור עד שיגבל, ובלבד שלא יטרוף.

ולענין קמח, כ' ביה”ל (ר"ס שכד) שאפי' לר' יוסי בר' יהודה יש בהנתינה איסור דרבנן.

[ואפשר שטעם בחילוק בין חרדל וקמח, משום דבחרדל אינו מתחיל להתערב מיד.]
. Therefore, one may not prepare rice cereal or baby oatmeal in a way which makes a thick, paste-like consistency. However, for a child who will not eat anything else, see examples below.

6)    One is permitted to add liquid to a mixture that was made before Shabbos[14] ואם רוצה להוסיף משקה, מותר ובלבד שנתן קצת משקין מערב שבת ולא רק כמה טיפי (מ"ב שכא,סה)ן. ומג"א שהחמיר בשנתן משקה בערב שבת, מיירי שנתן בו רק מעט מן המעט (ביה"ל שכא, טז ד"ה דוקא). . For example, if one prepared oatmeal before Shabbos, one may add milk on Shabbos. If one wants to add solids to a thick mixture, one may add it normally, but it must be mixed with a shinui[15] כמ"ש לעיל לענין לישה במיונז . For example, one may put more mashed eggs into an egg salad normally, but one must mix them in a crisscross fashion. If one wants to add solids to a loose mixture, a Shinui must be employed in combining and mixing them.

B. Examples

One may not mix instant mashed potatoes with water, even to make a loose mixture and by employing a shinui, because it will thicken when the potatoes absorb more liquid, which creates a thick mixture[16] ע' אג"מ (או"ח ד, עד, לש אות יב) אוסר ולא ביאר טעמו, וטעם זה שמעתי בשם הר"ש פירסט. וצריך לחלק בין זה ונתינת חלב על דגני בקר כמו branflakes שהוא גם נעשה גוש עבה לאחר זמן, ופשוט שהעולם נוהגים בו היתר. ונ"ל דבדגני בקר בשעה נתינת החלב לא נעשה אפי' בלילה רכה, כיון שכל דגן ניכר בפני עצמו, ורק לאחר זמן הכל נמס ונעשה בלילה, ולכן במעשה הנתינה לא נעשה לישה כלל, משא"כ ב-instant potatoes הרי בשעת נתינתו מיד נעשה בלילה רכה, ונתעבה לאחר זמן, ובזה שייך לומר דבשעת נתינתו כבר נידון כבלילה עבה.

ויש מפרשים דברי האג"מ דאוסר משום דהוי כזרע פשתן, דבשעת נתינתו למים חייב כיון דנתלים זה בזה, כמ"ש שו"ע (שמ, יב), ופמ"ג (מש"ז שכא, יב) פי' דזרע פשתן הדיבוק בהו יכול ליקח בידו ונעשית גוש, חייב משום לש.
.

One may not pour milk onto matzah which was crushed into tiny pieces[17] מ"ב . However, if the pieces are large, it is permitted.

If one’s feet became dirty on Shabbos, he may wash them off, and need not be concerned it will result in making thick mud[18] ביה"ל (שב, ו), דהוי גיבול כלאחר יד ובמקום צער לא גזרו .

One may mix mayonnaise with large chunks of potatoes to make potato salad. If there are some small pieces, the mayonnaise may be added normally, but it should be stirred in a crisscross motion.

Tuna or egg salad may be made by mixing the ingredients with mayonnaise, but they should be stirred in a crisscross motion.

It is permitted to make cucumber salad by adding liquid to cucumber slices, as the pieces are wide (even if they are sliced thinly the other direction) and are not subject to losh.

 One may make instant pudding by pouring the pudding mix onto the water and stirring it with the handle of a spoon[19] ע"פ אג"מ (או"ח ד, עד, לש אות יא-יב) .

For the needs of a child who insists on eating a thick mixture (such as baby cereal), one must make the mixture before Shabbos. If one forgot to do so, one is permitted to make a thick mixture, if he employs a shinui in the combining and in the mixing[20] או לכל דבר שאי אפשר לעשות מערב שבת, ע' מ"ב (שכא, סח). . For example, one should put the liquid in the bowl first and then add the baby cereal to it, and one should mix it in a crisscross motion.


[1] שמ, יב. וע' מ"ב שכא,נ

[2] ולא כתבנו השינוי שאינו מערב בכח (שו"ע שכא,טו), דהא בביה”ל שם תמה עליו, וכ' אפשר אינו מותר אלא כשנילוש החרדל מבעוד יום. ולא כתבנו ההיתר של מעט מעט (שכא,יד) דהא בביה”ל שם מסתפק אם אינו מותר אלא בקמח קלי כיון שכבר ראוי לאכילה ונתינת מים אינו אלא תיקון אוכל בעלמא ודרך אכילתו בכך או אפשר שאינו מותר אלא בשעת אכילה ממש

[3] משמעות רמ"א (שכא, טז), וכ"כ להדיא באג"מ (או"ח ד, עד, לש אות יא)

[4] שכד,ג

[5] אג"מ (או"ח ד, עד, לש אות י) כ' שזה רק עצה טובה כדי שלא יבוא לערבב בסיבוב

[6] אג"מ (שם, אות יא)

[7] אג"מ או"ח ד,עד (לש א), וגם מדוייק בדברי המ"ב (שכג, לח. וגם ב-תעג, כא). אמנם, ע' קצש"ע (קיח, ד) כ' שישנה הסדר בעשיית מי מלח בשבת, ונראה שחשש בזה משום לש.

[8] מ"ב שכא,סח

[9] קובץ הלכות (?)

[10] משמעות מ"ב (שכא, נו). ולדעת השו"ע (שכא,טז) נקרא שינוי אם הוא מערב ואינו מטרף, ולדעת רמ"א צריך שיערב ביד ולא בכף.

[11] אג"מ (או"ח ד,עד) , שיש להחמיר כהט"ז (שכא,יא) אם אין צורך גדול

[12] משמעות פמ"ג (מש"ז שכא,יב) [אבל יש לדחות שמדבריו משמע שעדיין אסור אלא שאין חיוב כיון שהוא חצי שיעור] וכן משמע מנשמת אדם (שבת יט,ד) [אבל לא ברור אם רצה לפסוק כזה למעשה]

[13] משמע במ"ב (שכא, סח. וע' ביה”ל שם ד"ה אבל) דלכתחלה יש להחמיר כב' הדעות.

לענין חרדל או שחליים, כ"כ שו"ע (שכא, טז) בשם י"א. ולדעה א' (דפסקינן כר' יוסי בר' יהודה) שם מותר לערבו בשבת, כיון שאין איסור עד שיגבל, ובלבד שלא יטרוף.

ולענין קמח, כ' ביה”ל (ר"ס שכד) שאפי' לר' יוסי בר' יהודה יש בהנתינה איסור דרבנן.

[ואפשר שטעם בחילוק בין חרדל וקמח, משום דבחרדל אינו מתחיל להתערב מיד.]

[14] ואם רוצה להוסיף משקה, מותר ובלבד שנתן קצת משקין מערב שבת ולא רק כמה טיפי (מ"ב שכא,סה)ן. ומג"א שהחמיר בשנתן משקה בערב שבת, מיירי שנתן בו רק מעט מן המעט (ביה"ל שכא, טז ד"ה דוקא).

[15] כמ"ש לעיל לענין לישה במיונז

[16] ע' אג"מ (או"ח ד, עד, לש אות יב) אוסר ולא ביאר טעמו, וטעם זה שמעתי בשם הר"ש פירסט. וצריך לחלק בין זה ונתינת חלב על דגני בקר כמו branflakes שהוא גם נעשה גוש עבה לאחר זמן, ופשוט שהעולם נוהגים בו היתר. ונ"ל דבדגני בקר בשעה נתינת החלב לא נעשה אפי' בלילה רכה, כיון שכל דגן ניכר בפני עצמו, ורק לאחר זמן הכל נמס ונעשה בלילה, ולכן במעשה הנתינה לא נעשה לישה כלל, משא"כ ב-instant potatoes הרי בשעת נתינתו מיד נעשה בלילה רכה, ונתעבה לאחר זמן, ובזה שייך לומר דבשעת נתינתו כבר נידון כבלילה עבה.

ויש מפרשים דברי האג"מ דאוסר משום דהוי כזרע פשתן, דבשעת נתינתו למים חייב כיון דנתלים זה בזה, כמ"ש שו"ע (שמ, יב), ופמ"ג (מש"ז שכא, יב) פי' דזרע פשתן הדיבוק בהו יכול ליקח בידו ונעשית גוש, חייב משום לש.

[17] מ"ב

[18] ביה"ל (שב, ו), דהוי גיבול כלאחר יד ובמקום צער לא גזרו

[19] ע"פ אג"מ (או"ח ד, עד, לש אות יא-יב)

[20] או לכל דבר שאי אפשר לעשות מערב שבת, ע' מ"ב (שכא, סח).

Next: Bishul
Bishul