Halacha OnlineHalacha for the Frum Jew
Honoring Elders

MarriageHalachos of Yichud

 It is forbidden[2] רמב"ם (איסורי ביאה כב, ב) כ' אסור "מפי הקבלה", דמשמע הוי איסור דרבנן. אבל הטור (וכן משמע בחכ"א) כ' שהוא דאורייתא, ושו"ע משמע שהוא דרבנן אבל ערוה"ש משמע דלדעת שו"ע הוא דאורייתא.

וכל זה דוקא לענין יחוד עם אחד מן העריות, אבל יחוד דפנויה גזר דוד, ויחוד כותית הוי גזירת הלל ושמאי (שו"ע כב,ב). וע' פ"ת (כב,א) שאין יחוד דאורייתא אלא באיש אחד ואשה אחת בלבד. ואע"פ דיחוד פנוי ופנויה הוי גזירה דרבנן, אבל בזמן הזה כל הנשים משהגיעו לעונת וסתות הוו בחזקת נדות, והוי איסור יחוד דאורייתא.

והיוצא מכל הנ"ל, דיחוד עם ב' נשים, בכל גווני הוי דרבנן. ויחוד עם אשה אחת, אם היא פחותה מבת י', יש לדונו כאיסור יחוד דרבנן כיון שלא הגיעה לכלל נדות.

ונראה דטעם הרמב"ם דלא הוי דאורייתא, דאזיל לשיטתו במ"ש בהקדמה לספה"מ (שרש ג) דמה שנקרא "רמז" בגמ', הוי אסמכתא ולא דאורייתא, עכת"ד. והגמ' כ' (ע"ז לו:) רמז לייחוד מן התורה מנין, שנאמר כי יסיתך, ע"ש. וע' רמב"ן (השגות שם) חולק, וכתב דרמז הוי גם דאורייתא, וכתב שם דיחוד הוי דאורייתא.

וצ"ע לדעת רמב"ן, למה לא מנה יחוד למצוה במנין המצות שלו? בשלמא לדעת הסמ"ג (ל"ת קכו) שפסק (או משמע מאד שזה דעתו) דיחוד הוי דאורייתא ודלא כהרמב"ם, הוי נכלל באיסור כללי של קריבה לכל העריות כמו חיבוק ונישוק וכו'. אבל הרמב"ן (השגות לספה"מ ל"ת שנג) כ' שכל איסור קריבות לעריות הוי דרבנן, א"כ למה לא מנאו למצוה?

ונ"ל דלדעת רמב"ן, שהוא נכלל בכל איסור ערוה בפרט, שלא יבעל לה וגם לא יתייחד עמה.

ובענין אם יחוד הוי אביזרייהו דעריות ובגדר יהרג ואל יעבור, ע' בגמ' סנהדרין (כב.) שהתירו איסור יחוד לדוד ולא רצו להתירו לגרש [ומעניין שם, דיותר חמור האיסור לגרש אשתו בלי סיבה מלייחד עם פנויה]. ומהרש"א כ' דאע"פ שאמרו דאפי' לדבר עם אשה מאחורי הגדר הוא בייהרג ואל יעבור, התם משום גדר ערוה שהוא רוצה לדבר עמה, משא"כ כאן הוה כוונתו לחימום. ולכאו' מדבריו מוכח דאינו ביהרג ואל יעבור, שיש לחלק לחלק בין דיבור עם אשה שיש גזירה שמא יבעול, ואיסור שהוא גדר ערוה.   
for a man to be secluded with a woman who is forbidden to him for fear that he may entice her to sin with him. A man may not even be alone with multiple women, out of concern that he will convince all of them to sin with him. This prohibition applies to any Jewish man or woman, whether the other party is Jewish or non-Jewish. The prohibition applies to a man secluding with any girl aged six or older, or a woman with a boy aged nine or older.

A. People Permitted to Seclude

It is permissible for the following people to seclude together in any circumstance[3] ומי שעסקיו עם הנשים, כ' רמ"א (כב,ה) שיש מתירין להתייחד כשיש ג' נשים או יותר, ור"ת כ' שאסורים להתייחד אפי' באשתו עמו, ולא כתבנו מזה, כיון שלדעת הרמב"ם (ושו"ע סע' ז' ואג"מ אה"ע סה,יד) אסור להתייחד עם נשים הרבה, אבל אם אשתו עמו, מותר :

A)    A man with any of the following women: his wife (unless she is a niddah and the marriage is not yet consummated[4] כב,א ), mother, daughter[5] כב, א , sister[6] ח"מ (כב, א) כ' המחמיר אפי' ביחוד עראי, תבוא עליו ברכה. ולענין יחוד בקביעות, ע' לקמן. , grandmother, granddaughter[7] אג"מ (אה"ע ד, סד או' ג) , father’s sister or mother’s sister[8] אג"מ (אה"ע ד, סד או' ב) .

B)     A man with a girl who is under the age of six[9] ע' שו"ע (כב, יא) לא התיר אלא בתינוקת פחותה מבת ג' שנים ותינוק פחות מבן ט'.

וע' אג"מ (אה"ע ד, סה אות יב) "איך שייך לאסור היחוד" בתינוקת שהיא ודאי תגיד לאביה ואמה מה שקרה לה, משום צערה הרב ומשום שהוא דבר משונה, ולא חיישינן ליחוד כשאפשר שתודע (כגון שיש תינוק בן ה' עם איש ואשה). וכתב אולי בת ו' ז' שנים (ע"ש יישוב סברתו עם דברי הפוסקים הקודמים). וע"ע שם (סי' סד אות ב) לענין בנים מאומצים, ותוך דבריו כ' "אף שנקל בזו מפני הסתם והצורך גם עד בת ח' וט'".

וע' נשמת אברהם (מהדו"ב חו"מ, סי' מב, או' א ס"ק 4) בשם הגרש"ז מקיל ביחוד עד גיל ה' ו', והגר"י ניוברט הסביר כיון שאין הרהור על תינוקת בגיל קטן (כמ"ש חזון איש לענין קריאת שמע בפני ערוה), גם יחוד מותר. והוא סברא נפרדת מסברת האג"מ הנ"ל.} והגרי"ש אלישיב (הו"ד שם) חולק, שאין להקל בתינוקת מבת ג'.
, or a woman with a boy who is under the age of nine[10] שו"ע (כב,יא) .

C)    A boy who is under thirteen with either a girl who is under twelve[11] הליכות בת ישראל (עמ' קד), ב"ח (כב, ז), וכ"כ ים של שלמה (קדושין פ"ד סי' כב). ונראה הטעם, דלא גזרו יחוד על הקטנים. (וכן דעת הר' שמאי גראס, כדמוכח בשבט הלוי ה, קפב, מסוף דבריו שחולק עליו). ונראה דלדעת האג"מ (יו"ד א, קלז) תלוי במחלקת אחרונים, ולדעת המ"ב מותר ולדעת המג"א אסור, ע"ש. , or with a non-Jewish woman[12] ע"פ הנ"ל, כיון שלא גזרו יחוד על קטנים. {וכ"כ בתורת היחוד בשם הגריש"א} .

 

It is permissible for the following people to seclude together during the day, because there is a shomer (guardian) present[13] ומי שעסקיו עם הנשים, כ' רמ"א (כב,ה) שיש מתירין להתייחד כשיש ג' נשים או יותר, ור"ת כ' שאסורים להתייחד אפי' באשתו עמו, ולא כתבנו מזה, כיון שלדעת הרמב"ם (ושו"ע סע' ז', ואג"מ אה"ע א, סה אות יד) אסור להתייחד עם נשים הרבה, אבל אם אשתו עמו, מותר :

A)    If there are at least two Torah-observant Jewish men present, yichud is permitted between any number of men and women[14] רמ"א (כב,ה) דלא כשו"ע שאוסר יחוד אשה אחת אפי' עם אנשים הרבה . If only non-Jewish or non-Torah observant men are with a woman, or one man is with many Torah-observant women, this leniency does not apply.

B)    If a man is with a woman with whom yichud is permitted, such as his sister or a woman whose husband is in town, it is permitted for other women to be there with them[15] כב, י. ולענין שאר הציורים, האג"מ (אה"ע ד, סה אות ח) מתיר .

C)    If there is a child (boy or girl) aged 6-8 with a man and a woman, yichud is permitted, because the child functions as a guardian to permit yichud for others[16] כב, י. ובתינוקת בת ג' ומעלה, אע"פ שאינה מוסרת עצמה לביאה, עדיין יש לחוש לאונס ופיתוי (ח"מ סקט"ו), ועמ"ש לעיל בשם האג"מ. ובחלקת מחוקק (סקי"ד) כ' דביחוד כשהולכים בדרך, קטנה לא מועיל. .

D)    A man with any of the following pairs of women: a daughter-in-law and her mother-in-law, a woman and her sister-in-law (husband’s sister[17] ודוקא שהיא בת חמותה, אבל אם היא רק בת חמיה ולא בת חמותה, דהיינוthe husband’s half-sister from his father, אסורה להתייחד. , or husband’s brother’s wife), or a woman and her stepdaughter[18] כב, י. והטעם דשתי יבמות שונאות זו את זו, דשמא יפול אחד ליבום ונעשה צרתה, ואע"פ שיש להם בנים ואינם יכולים להתייבם, מסתימות הפוסקים, מותר (שבט הלוי ה, רד). . The reasoning is that because these women usually dislike each other, if he would sin with one of them, the other would certainly tell others about it.

However, if a non-Jewish man is with his wife, it is forbidden for a Jewish man or woman to be alone with them[19] כב, ג. משום שאין אשתו משמרתו. .

In the latter cases, yichud is not permitted when the shomer (guardian) is sleeping, unless there is one additional shomer present[20] רמ"א (כב, ה). ודלא כמ"ש דרישה (סקי"ב) דרק בכשאנשים ישנים, אסור להתייחד אפי' עם שלשה, ולא התירו בג' אנשים אלא בזמן שינה כשאינם ישנים עדיין.

ולא כתבתי דין שכשמהלכים בדרך צריכים עוד שומר משום שמא אחד מהם ילך להשתין, משום דבזה"ז רגילים להשתין רק ב-rest stops, וכשמהלכים ביום, הוי מקום פתוח לרשות הרבים ואין במקום חניית הרכבים משום יחוד (וכשמהלכים בלילה, בלאו הכי צריכים עוד שומר משום גזירה שמא יישן). ואפי' אם מהלכים באיזה רחוב שאין שירותים להרבה מילים, ויש לחוש שישתין עד צד הדרך, אפ"ה אין רגילים לילך רחוק מן הרכב בכה"ג, ואין לחוש משום יחוד.
. Additionally, yichud is not permitted at night, out of concern that one of the parties may fall asleep, unless there is another guardian present. For example, two men may not be secluded at night with a woman, but with three men it is permitted[21] ע' אג"מ (אה"ע א,סא), פסק כיון שאינו אלא חשש שיישן בינו ובינו עד שיעירנו (ב"ש סק"ט) בייחוד דרבנן, כגון עם כותית, מותר. . When there is an additional shomer, yichud is permitted, even if both the shomrim (guardians) are sleeping.

The stringency of “night” applies at whatever time someone of that age usually gets tired or goes to sleep, whether it is before sundown (in the summer) or long after nightfall (in the winter)[22] כן מסתבר, דלא חיישינן שמא יישן אלא כשהגיע זמן שינה (ע' גמ' מנחות לו.), וכן ראיתי בארחות טהרה (כהנא, עמ' קמו). אבל אם אותו שומר דרכו לילך לישן מאד מוקדם בלילה, מסתמא צריך להחמיר אע"פ ששאר בני אדם אין הולכים לישון באותו זמן. . For example, if a father is in the house with a female babysitter, and there is a six-year-old boy present, yichud is permitted until the boy’s usual bedtime, but afterwards it is prohibited.

B. Circumstances Permitting Seclusion

In the following circumstances, a man and a woman may be secluded:

A)    If woman’s husband is in the same city, and has the option to walk in at any time, a man may be alone with her[23] כב, ח. וע' ט"ז שלפי רש"י, אפי' אם בעלה בעיר, אסור לכתחלה להתייחד. . (The definition of “same city” as applied to today’s cities is a matter of debate, as some areas within the same city are far from each other and two separate cities may be very close.) It must be stressed that this heter only applies for a wife, and not to permit yichud with a husband whose wife is in the city[24] וע' ב"ש (כב, כב) בשם כסף משנה (הל' ת"ת ב, ד) שאם אשתו יכולה לבוא בכל עת שייך לומר שהיא משמרתו ומותר לו להתייחד. ויש שכתבו דאפשר לסמוך על זה ביחוד דרבנן. וע' שו"ת אמרי יושר (ח"ב ס' ט או' ח) דאין היתר זה מועיל כמו בעלה בעיר, דבעלה בעיר מתיר אפי' אם אינה בביתה, אבל אשתו בעיר אינה מועיל אלא כשהבעל בביתו. וע' משנה הלכות (יב, שב) דיש להקל בדיעבד [ולא מבואר שם מה מיקרי בדיעבד.] .

There are five important exceptions to this leniency:

1.     If the two of them are familiar with each other, it is assur[25] כב, ח. והשו"ע כ' כגון אם גדלה עמו או שהיא קרובתו, והגדר שכתבנו הוא ע"פ דברי הר"ש פעלדער. ועערה"ש (סע' ו) כ' או שיש להם איזה הכרה ע"י ענייני מסחר. . The guideline for this familiarity is, when the two of them are in a room, would they start a conversation[26] לא ראיתי גדר בזה מפורש, אבל שמעתי גדר זה בשם הגר"ש פעלדער. ? If so, they are considered familiar with each other and they may not be together, even if the woman’s husband is in town. This category frequently applies to coworkers, and may apply to neighbors and in-laws, depending on the case.

2.     If the wife knows with certainty that her husband is unable to come before a certain time, it is forbidden to be secluded. For example, if a husband has a job in which his employer does not allow him to leave whenever he wants, his wife may not be secluded with a man even if they are in the same city[27] אג"מ (אה"ע ד,סה אות ז) . However, if he does not leave for financial reasons, such as if he is self-employed, or his boss would allow him to leave early when he requests it, she is permitted to have yichud.

3.     This leniency only applies for a Jewish couple; however, a Jewish man may not be secluded with a non-Jewish woman, even if her husband is in town, and even if he is present in the room[28] ע' אוצר הפוסקים (?), דנראה לדעת עזר מקודש יש לצרף סברא זו באשת עכו"ם, ובחדושי רד"ל (קדושין פ?.) כ' דמועיל בעכו"ם משום דנשי לא מפקרי. אמנם, נראה דלדעת רש"י (ע"ז כה: ד"ה עובד כוכבים) אין היתר של בעלה בעיר משום דלא קפדי על נשיהם. .

4.     According to some opinions, if the husband knows that a man is going to be alone with his wife, the heter of being in the same city does not help, and one should try to be stringent[29] אג"מ (אהע"ד,סה) ע"פ חכ"א . For example, if one knows that a plumber is coming to his house when his wife is home alone, she should leave the front door open to avoid Yichud.

5.     According to some, this Heter only applies if the wife is in a place where her husband may expect to find her, but in a place where her husband does not know where she is, she may not be secluded with a man[30] אג"מ שם . One should try to be stringent. For example, if she goes to a neighbor’s house who she frequently visits, she may be alone with a man because if her husband went looking for her, he would find her. However, if she is at a house which she seldom visits, it would be forbidden.

B)    If people are constantly entering, or at least one person will enter unannounced[31] {שו"ת בית דוד (טעביל ס' כה) מקיל. וע' עזר מקודש (כב, ג), ומהרש"ם (ח"ב ס' עו) סיים בצ"ע, אבל בשו"ת מהרי"ל דיסקין (קו"א ס' רו) מחמיר בזה} ונראה דדעת האג"מ (אה"ע ד, סה או' א) להתיר.

וע' מ"ב (שלט, כב) משמע דהיכא שיש יוצאים ונכנסים לא מיקרי יחוד הראוי לביאה
, it is mutar. For example, if a woman enters a store and there is one man working there, it is not yichud even if they are alone for several minutes, as stores are visited by customers throughout the day. If one has a housekeeper, he may tell a neighbor (with whom there would be no problem of yichud, such as another man or a married[32] י"א אפי' אמר לפנויה להיות יוצא ונכנס, אין איסור לייחד, ובאמת כן משמע באג"מ (אה"ע ד, סה או' א) דמותר, אבל צ"ע למעשה. woman) to come in and out, and if he/she comes in at least once, it is not yichud[33] תשובות והנהגות (ב, תרנז) .

C)    If there is an open, and not just unlocked[34] ע' אג"מ (אה"ע ד, סה או' ד-ה), ונראה ע"פ דבריו דכיון שהמנהג היום שאין צריכים לפתוח תיכף כששומעים שאחד נוקף על הדלת, צריך שיהיה פתוח ממש. , door leading to a public thoroughfare where people (even only women[35] שיעורי טהרה (מהרה"ג מרדכי גרוס) עמ' תשיט ) pass by intermittently, it is permitted to be secluded during the day or early nighttime hours[36] פ"ת כב,ט, וכ"כ אג"מ (שם אות ט). ומותר אפי' באם לבו גס בה, כ"כ אג"מ (ח"מ (כב,יג), [והט"ז מיקל]. . The door may be left slightly ajar and need not be fully open. If this is not possible, one may avoid yichud by telling a few people that they may come in at any time, as long as there is a strong possibility someone will enter (e.g., by offering free cookies).

D)    If there are three non-Jewish men (or Jewish men who not frum) and three women present, yichud is permitted[37] כב, ו, דהרבה אנשים עם הרבה נשים, מותר, ע"פ אג"מ (אה"ע ד, סה או' טו) דהיינו ג' אנשים וג' נשים. וכדעת שו"ע (סע' ה) שאין להתיר איש אחד עם נשים הרבה, ודלא כרמ"א שמיקל בזה. וע' ב"ש (סק"א) דלדעת הרמב"ם מיירי בסתם אנשים, ולהרא"ש מיירי בפרוצים, ולרש"י מיירי באנשים שעסקיהם עם הנשים. .

E)    If there is a window through which someone standing in the street can see them, it is permitted[38] נו"ב (מהדו"ק אה"ע ס' עא), עזר מקודש (כב, ט) . However, if there are hedges in front of the window, or they are on the second floor of a house, or they are in a part of the room which is not visible from the street, it is forbidden to be secluded[39] אג"מ (שם אות ב) .

F)    If, based on the circumstances, it is not possible that the yichud will last longer than {three} minutes, it is permitted. However, if it is possible for him to remain in that situation for longer, it is prohibited[40] אג"מ (שם אות טז ו-כב). ואם נתייחד בפחות משיעור טומאה, אסור מפני החשד, אבל אם א"א שיהיה שיעור טומאה, מותר (שם). וכתב שם דצריך שיעור שיכול לבעול, והיינו שיפשיטו הבגדים ויבעול וגם להלביש כבתחלה, והשיעור עם אשה שלבו גס בה הוא זמן קצר כיון שיותר קל לפתותה, ואם סתם אשה שאינו מכירה צריך עוד זמן כדי לפתותה כיון שנשים בזה"ז אין נבעלים לסתם אנשים אלא בפתוי וריצוי, ואם יש שם ב' נשים אין לחוש אלא אם יש זמן לבעול שניהםואם לאו לא יבעול כיון שמירתתי מהשני. . For example, one may ride on an elevator with a woman. If there is a female housekeeper in one’s house, he may not even enter for a minute, as he may remain there for longer.

C. Examples

A man who is at home with a nurse or housekeeper must either leave the front door open, or ask a neighbor to stop in unannounced.

If a father will be in the house with a female babysitter, it is permitted if there is a child age six or above in the house, before his bedtime. If there is no suitable child present or it is after his bedtime, the front door may be left slightly ajar, but the leniency does not work at night (in some places as early as 9:00) when the streets are mostly empty.

It is permitted for a boy under 13 to be alone with a non-Jewish housekeeper.

A man may babysit for a four-year-old girl. If a man or teenage boy is babysitting for a girl who is 5 years of age or older, a neighbor should be told to stop in at random intervals, without needing to knock first. However, at night, an additional shomer is required, so two people in the neighbor’s house must be asked to ensure that someone will stop in[41] תשובות והנהגות (ב, תרנז) .

If a teenaged boy is in the house when his sister has a single friend visiting, it is permitted (as the sister is the shomer). However, at nighttime, it is only permitted if there is an additional shomer, such as his brother or another sister.

A Jewish plumber or electrician who arrives at a house of a non-Jewish woman, or a Jewish woman whose husband might be out of the city, should ensure that he has a partner who can come in unannounced, to avoid the prohibition of yichud.

A man may not drive a woman in a car on a deserted road[42] ע' אג"מ (אהע"ד, סה) מחמיר בכל מקום אם לא בשעת הדחק, אבל נ"ל המנהג להקל במקום שיש הרבה רכבים , and one should be mindful of this when agreeing to drive for Uber or another ridesharing service.

A man is permitted to drive a woman and her sister-in-law along deserted roads during the daytime. When driving along deserted roads at night, such as on the way to the Catskill mountains, it is only permitted if there is an additional shomer, such as another man, or the women’s mother-in-law (if she is the mother of both women’s husbands).

A man may not be alone in one room of a house when a woman is in the same house, even if he or she locks the door between their rooms. This is because the issur yichud is to prevent two consenting people from sinning, and even if the door is locked, a consenting person can simply open the door. This only applies when one of them must use the living space of the other (e.g., the bathroom or kitchen), or exit through there[43] ע"פ הבנתי באג"מ (אה"ע א, סה, או' יט) .  However, a man and woman may live on the same floor of an apartment building, because there is no issur when the people are in completely separate living spaces and do not need to enter each other’s area for any reason[44] אג"מ (אה"ע א, סה, או' יט), וע' ט"ז (כב, ה) . (There is no prohibition of yichud when one is not currently secluded with a woman and would have to perform an action to become secluded[45] ע' ב"ש (כב, ט), דלדעת ר' ירוחם אין איסור יחוד אם כשאחד יצטרך לילך מן הדרך להשתין, השני יכול לילך עמו, אבל לדעת הב"ח אפי' בכה"ג אסור (ונראה טעמו, דאפשר שלא ילך עמו, ויעבור משום יחוד). ונראה דדוקא התם שהמצב של יחוד נעשה ממילא כשאחד יצטרך לילך, יש לחוש שיבואו לידי יחוד, משא"כ כשאשה נשארת בבית לבדה ויש איש שדר בבית העומדת אצלה, אין לחוש לשמא יבוא לשם להתייחד. וע' אג"מ (אה"ע ד, סה או' ג), ואפשר שמה שהחמיר שם הוא משום שאפשר שבלא כוונה ילך במכונית למקום יחוד, ומ"מ כ' בשעת הדחק יש להקל. .)

A man is permitted to be alone in an office with a non-Jewish secretary if the door is left open[46] כמ"ש לעיל שאפי' אם לבו גס בה יש להקל ביחוד פנויה שהוא אסור מדרבנן . (The fact that it may cause the man to lose his job or other financial loss if he were found to commit a sin with the woman does not affect this halacha[47] פת"ש (כב, ג), ע"ש .)

If a married couple adopts a child from a young age, yichud with either parent is permitted (while the couple is married)[48] אג"מ (אה"ע ד, סד אות ב). וטעם ההיתר, שמי שמגדל יתומה כבת בתוך ביתו אין איסור יחוד, דיירא מאשתו שתהא חושדתו שבחזרתה תחקור ותדרוש לבתה ולהיתומה ויגלו לה שלכן מאלו שנמצאין בבית תדיר עמו ועם אשתו אין לאסור אף אם נזדמן איזה זמן קצר שלא היתה אשתו ונשאר הוא לבדו עם בתה ועם היתומה שמגדלין וכן להיפוך אם היא נשארה זמן קצר עם בנו ועם יתום שמגדלין. אבל כשמת אחד מהם ודאי צריכין ליזהר שלא להתייחד עם אלו שמגדלין, עכת"ד. .

If a Jewish woman wants to take a job in a non-Jewish office, she may do so if there are at least three men and two other women in the office, as this would avoid issues of yichud even if the exterior door is locked.

If one has a camera which is being constantly watched by another party, such as a video conference with one’s wife, or on a screen placed in the living room of a busy house where there are people looking intermittently, yichud is permitted. However, if the camera only records but is not being monitored, this does not permit yichud[49] ע' ספר גן נעול (עמ' תנג-תנד) הביא כן בשם כמה פוסקים. .

A woman may be secluded with a doctor if there is a secretary in the office or there are other patients waiting to be seen, as he will not perform any illicit acts when he knows that if he takes too long, someone will realize and become suspicious[50] אג"מ (אהע"ד, סה או' א) כיון שהרופא טרוד במלאכתו, וגם יש מישהו שם שירגיש אם ישהה עמה יותר מדי (האנשים במשרד או שאר החולים), וגם הרופא ימנע מזה כדי שלא יצא עליו שם רע ויתמעטו החולות לבוא אליו מפני בעליהן שלא יניחום לילך לרופא זה, עכת"ד. ונראה שהסברא האחרונה הוא כמו אומן לא מרע אומנתיה, ונראה דה"ה בכל אומן, כגון נהג, דיש לצרף סברא זו.

ולדעת ר"ת (הו"ד תוס' קדושין פב.), מי שעסקו עם הנשים אסור להתייחד עמהם אפי' אשתו עמו, וכ' הט"ז (סק"ו) שיש להחמיר.
.

An elderly man who considers himself unable to have marital relations, should consult a Rav regarding whether it is permissible to have yichud with a woman (such as an aide)[51] ע' אג"מ (אה"ע ד, סה אות י) שאם הוא חולה וידוע שאינו יכול להתקשות ולבעול, מסתבר דליכא איסור יחוד, ולכן יש להקל ביחוד דרבנן כגון יחוד עם פנויה טהורה.

ואם הוא נוהג helicopter שאי אפשר לו לשמש מטתו באמצע הטיסה (כגון שאין autopilot), נראה שיש סברא להקל כיון דבמציאות אי אפשר לו לשמש, וצ"ע.
.

Even at nighttime when there are no passersby, there may be room for leniency to permit yichud in certain cases if the door is left open[52] {ע' דבר הלכה (הורוויץ, ס' ג סע' ב או"ק ו) בשם החזון איש, וז"ל "דאימת רבים עליו בטבע", עכ"ל. , and a Rav should be consulted.

If there is a large multitude of woman and one man, it might not be considered yichud, as this is not “seclusion” at all. For example, one Jewish man is permitted to enter a public area in an all-women’s college, or give a seminar to a large multitude of women, even if the door is locked. A Rav must be consulted in this case.

There may be room for leniency if the woman locks her door so the man cannot access it; a Rav should be consulted[53] חזו"א (אה"ע לד, ב) מצדד להקל בזה וסיים בצ"ע. וע' שער הציון (רלט, יז) משמע דאפי' אם האיש יכול לפותחו, מותר. וע"ע דברי מלכיאל (ח"ד סי' קב) שאם הדלת נעול, בין האיש ובין האשה יכול לפותחו, מהני. אבל באג"מ (שם) מבואר שאין להתיר אפי' כשהאשה נועלת. .

One may not be secluded with his wife if his kesuvah is lost or destroyed[54] סו, א. וע' רמ"א, יש מתירין אותם להתייחד ובלבד שלא יבעול. אמנם, כל זה רק אם הכתובה בחזקת אבודה (ע' רמ"א סע' ג), אבל אם אינם יודעים איפה הכתובה, אין מחזיקים אותו שנאבדה עד שחיפשו בכל מקום שאפשר להיות ולא מצאו.

ושמעתי מהר' חנוך זאלץ, דמעיקר הדין אין איסור להתייחד אלא בכלה, דכיון שעדיין לא בעל יצרו תוקפו, אבל לאיש שכבר בעל אינו אסור אלא תשמיש. ואמר בשם הרה"ג שלמה מילר, שאם אבדה כתובתה והאשה נדה, מותרים להתייחד עד שיכתבו כתובה.
. If one lost his kesuva, he should immediately contact a Rav to write a new one. If he only realized on Shabbos, or late at night when he cannot have a Rav write a new one, he should give her some of his possessions in the value of the minimum kesuva (approximately $1000[55] ע' אג"מ (אה"ע ד, צא) שהוא י' פעמים שיעור פדיון הבן. ועמ"ש בזה בהל' פדה"ב. ), and he must accept responsibility for the items if they lose value or get lost[56] סו, ב. ובשבת שאי אפשר לכותבה יתן לה מטלטלים כנגד כתובתה ויקבל עליו אחריות. וע' רמ"א (סע' ג) שבזמננו שאין מגרשים אלא לרצון האשה אפשר שיש להקל [כיון שטעם הדבר כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה] אבל אין המנהג כן. ובבית שמואל וחלקת מחוקק חלקו עליו ועל ראייתו, ע"ש . For example, she may take his watch or seforim.

 

 


[2] רמב"ם (איסורי ביאה כב, ב) כ' אסור "מפי הקבלה", דמשמע הוי איסור דרבנן. אבל הטור (וכן משמע בחכ"א) כ' שהוא דאורייתא, ושו"ע משמע שהוא דרבנן אבל ערוה"ש משמע דלדעת שו"ע הוא דאורייתא.

וכל זה דוקא לענין יחוד עם אחד מן העריות, אבל יחוד דפנויה גזר דוד, ויחוד כותית הוי גזירת הלל ושמאי (שו"ע כב,ב). וע' פ"ת (כב,א) שאין יחוד דאורייתא אלא באיש אחד ואשה אחת בלבד. ואע"פ דיחוד פנוי ופנויה הוי גזירה דרבנן, אבל בזמן הזה כל הנשים משהגיעו לעונת וסתות הוו בחזקת נדות, והוי איסור יחוד דאורייתא.

והיוצא מכל הנ"ל, דיחוד עם ב' נשים, בכל גווני הוי דרבנן. ויחוד עם אשה אחת, אם היא פחותה מבת י', יש לדונו כאיסור יחוד דרבנן כיון שלא הגיעה לכלל נדות.

ונראה דטעם הרמב"ם דלא הוי דאורייתא, דאזיל לשיטתו במ"ש בהקדמה לספה"מ (שרש ג) דמה שנקרא "רמז" בגמ', הוי אסמכתא ולא דאורייתא, עכת"ד. והגמ' כ' (ע"ז לו:) רמז לייחוד מן התורה מנין, שנאמר כי יסיתך, ע"ש. וע' רמב"ן (השגות שם) חולק, וכתב דרמז הוי גם דאורייתא, וכתב שם דיחוד הוי דאורייתא.

וצ"ע לדעת רמב"ן, למה לא מנה יחוד למצוה במנין המצות שלו? בשלמא לדעת הסמ"ג (ל"ת קכו) שפסק (או משמע מאד שזה דעתו) דיחוד הוי דאורייתא ודלא כהרמב"ם, הוי נכלל באיסור כללי של קריבה לכל העריות כמו חיבוק ונישוק וכו'. אבל הרמב"ן (השגות לספה"מ ל"ת שנג) כ' שכל איסור קריבות לעריות הוי דרבנן, א"כ למה לא מנאו למצוה?

ונ"ל דלדעת רמב"ן, שהוא נכלל בכל איסור ערוה בפרט, שלא יבעל לה וגם לא יתייחד עמה.

ובענין אם יחוד הוי אביזרייהו דעריות ובגדר יהרג ואל יעבור, ע' בגמ' סנהדרין (כב.) שהתירו איסור יחוד לדוד ולא רצו להתירו לגרש [ומעניין שם, דיותר חמור האיסור לגרש אשתו בלי סיבה מלייחד עם פנויה]. ומהרש"א כ' דאע"פ שאמרו דאפי' לדבר עם אשה מאחורי הגדר הוא בייהרג ואל יעבור, התם משום גדר ערוה שהוא רוצה לדבר עמה, משא"כ כאן הוה כוונתו לחימום. ולכאו' מדבריו מוכח דאינו ביהרג ואל יעבור, שיש לחלק לחלק בין דיבור עם אשה שיש גזירה שמא יבעול, ואיסור שהוא גדר ערוה.   

[3] ומי שעסקיו עם הנשים, כ' רמ"א (כב,ה) שיש מתירין להתייחד כשיש ג' נשים או יותר, ור"ת כ' שאסורים להתייחד אפי' באשתו עמו, ולא כתבנו מזה, כיון שלדעת הרמב"ם (ושו"ע סע' ז' ואג"מ אה"ע סה,יד) אסור להתייחד עם נשים הרבה, אבל אם אשתו עמו, מותר

[4] כב,א

[5] כב, א

[6] ח"מ (כב, א) כ' המחמיר אפי' ביחוד עראי, תבוא עליו ברכה. ולענין יחוד בקביעות, ע' לקמן.

[7] אג"מ (אה"ע ד, סד או' ג)

[8] אג"מ (אה"ע ד, סד או' ב)

[9] ע' שו"ע (כב, יא) לא התיר אלא בתינוקת פחותה מבת ג' שנים ותינוק פחות מבן ט'.

וע' אג"מ (אה"ע ד, סה אות יב) "איך שייך לאסור היחוד" בתינוקת שהיא ודאי תגיד לאביה ואמה מה שקרה לה, משום צערה הרב ומשום שהוא דבר משונה, ולא חיישינן ליחוד כשאפשר שתודע (כגון שיש תינוק בן ה' עם איש ואשה). וכתב אולי בת ו' ז' שנים (ע"ש יישוב סברתו עם דברי הפוסקים הקודמים). וע"ע שם (סי' סד אות ב) לענין בנים מאומצים, ותוך דבריו כ' "אף שנקל בזו מפני הסתם והצורך גם עד בת ח' וט'".

וע' נשמת אברהם (מהדו"ב חו"מ, סי' מב, או' א ס"ק 4) בשם הגרש"ז מקיל ביחוד עד גיל ה' ו', והגר"י ניוברט הסביר כיון שאין הרהור על תינוקת בגיל קטן (כמ"ש חזון איש לענין קריאת שמע בפני ערוה), גם יחוד מותר. והוא סברא נפרדת מסברת האג"מ הנ"ל.} והגרי"ש אלישיב (הו"ד שם) חולק, שאין להקל בתינוקת מבת ג'.

[10]שו"ע (כב,יא)

[11] הליכות בת ישראל (עמ' קד), ב"ח (כב, ז), וכ"כ ים של שלמה (קדושין פ"ד סי' כב). ונראה הטעם, דלא גזרו יחוד על הקטנים. (וכן דעת הר' שמאי גראס, כדמוכח בשבט הלוי ה, קפב, מסוף דבריו שחולק עליו). ונראה דלדעת האג"מ (יו"ד א, קלז) תלוי במחלקת אחרונים, ולדעת המ"ב מותר ולדעת המג"א אסור, ע"ש.

[12] ע"פ הנ"ל, כיון שלא גזרו יחוד על קטנים. {וכ"כ בתורת היחוד בשם הגריש"א}

[13] ומי שעסקיו עם הנשים, כ' רמ"א (כב,ה) שיש מתירין להתייחד כשיש ג' נשים או יותר, ור"ת כ' שאסורים להתייחד אפי' באשתו עמו, ולא כתבנו מזה, כיון שלדעת הרמב"ם (ושו"ע סע' ז', ואג"מ אה"ע א, סה אות יד) אסור להתייחד עם נשים הרבה, אבל אם אשתו עמו, מותר

[14]רמ"א (כב,ה) דלא כשו"ע שאוסר יחוד אשה אחת אפי' עם אנשים הרבה

[15]כב, י. ולענין שאר הציורים, האג"מ (אה"ע ד, סה אות ח) מתיר

[16] כב, י. ובתינוקת בת ג' ומעלה, אע"פ שאינה מוסרת עצמה לביאה, עדיין יש לחוש לאונס ופיתוי (ח"מ סקט"ו), ועמ"ש לעיל בשם האג"מ. ובחלקת מחוקק (סקי"ד) כ' דביחוד כשהולכים בדרך, קטנה לא מועיל.

[17] ודוקא שהיא בת חמותה, אבל אם היא רק בת חמיה ולא בת חמותה, דהיינוthe husband’s half-sister from his father, אסורה להתייחד.

[18] כב, י. והטעם דשתי יבמות שונאות זו את זו, דשמא יפול אחד ליבום ונעשה צרתה, ואע"פ שיש להם בנים ואינם יכולים להתייבם, מסתימות הפוסקים, מותר (שבט הלוי ה, רד).

[19] כב, ג. משום שאין אשתו משמרתו.

[20] רמ"א (כב, ה). ודלא כמ"ש דרישה (סקי"ב) דרק בכשאנשים ישנים, אסור להתייחד אפי' עם שלשה, ולא התירו בג' אנשים אלא בזמן שינה כשאינם ישנים עדיין.

ולא כתבתי דין שכשמהלכים בדרך צריכים עוד שומר משום שמא אחד מהם ילך להשתין, משום דבזה"ז רגילים להשתין רק ב-rest stops, וכשמהלכים ביום, הוי מקום פתוח לרשות הרבים ואין במקום חניית הרכבים משום יחוד (וכשמהלכים בלילה, בלאו הכי צריכים עוד שומר משום גזירה שמא יישן). ואפי' אם מהלכים באיזה רחוב שאין שירותים להרבה מילים, ויש לחוש שישתין עד צד הדרך, אפ"ה אין רגילים לילך רחוק מן הרכב בכה"ג, ואין לחוש משום יחוד.

[21] ע' אג"מ (אה"ע א,סא), פסק כיון שאינו אלא חשש שיישן בינו ובינו עד שיעירנו (ב"ש סק"ט) בייחוד דרבנן, כגון עם כותית, מותר.

[22] כן מסתבר, דלא חיישינן שמא יישן אלא כשהגיע זמן שינה (ע' גמ' מנחות לו.), וכן ראיתי בארחות טהרה (כהנא, עמ' קמו). אבל אם אותו שומר דרכו לילך לישן מאד מוקדם בלילה, מסתמא צריך להחמיר אע"פ ששאר בני אדם אין הולכים לישון באותו זמן.

[23] כב, ח. וע' ט"ז שלפי רש"י, אפי' אם בעלה בעיר, אסור לכתחלה להתייחד.

[24] וע' ב"ש (כב, כב) בשם כסף משנה (הל' ת"ת ב, ד) שאם אשתו יכולה לבוא בכל עת שייך לומר שהיא משמרתו ומותר לו להתייחד. ויש שכתבו דאפשר לסמוך על זה ביחוד דרבנן. וע' שו"ת אמרי יושר (ח"ב ס' ט או' ח) דאין היתר זה מועיל כמו בעלה בעיר, דבעלה בעיר מתיר אפי' אם אינה בביתה, אבל אשתו בעיר אינה מועיל אלא כשהבעל בביתו. וע' משנה הלכות (יב, שב) דיש להקל בדיעבד [ולא מבואר שם מה מיקרי בדיעבד.]

[25] כב, ח. והשו"ע כ' כגון אם גדלה עמו או שהיא קרובתו, והגדר שכתבנו הוא ע"פ דברי הר"ש פעלדער. ועערה"ש (סע' ו) כ' או שיש להם איזה הכרה ע"י ענייני מסחר.

[26] לא ראיתי גדר בזה מפורש, אבל שמעתי גדר זה בשם הגר"ש פעלדער.

[27] אג"מ (אה"ע ד,סה אות ז)

[28] ע' אוצר הפוסקים (?), דנראה לדעת עזר מקודש יש לצרף סברא זו באשת עכו"ם, ובחדושי רד"ל (קדושין פ?.) כ' דמועיל בעכו"ם משום דנשי לא מפקרי. אמנם, נראה דלדעת רש"י (ע"ז כה: ד"ה עובד כוכבים) אין היתר של בעלה בעיר משום דלא קפדי על נשיהם.

[29] אג"מ (אהע"ד,סה) ע"פ חכ"א

[30] אג"מ שם

[31] {שו"ת בית דוד (טעביל ס' כה) מקיל. וע' עזר מקודש (כב, ג), ומהרש"ם (ח"ב ס' עו) סיים בצ"ע, אבל בשו"ת מהרי"ל דיסקין (קו"א ס' רו) מחמיר בזה} ונראה דדעת האג"מ (אה"ע ד, סה או' א) להתיר.

וע' מ"ב (שלט, כב) משמע דהיכא שיש יוצאים ונכנסים לא מיקרי יחוד הראוי לביאה

[32] י"א אפי' אמר לפנויה להיות יוצא ונכנס, אין איסור לייחד, ובאמת כן משמע באג"מ (אה"ע ד, סה או' א) דמותר, אבל צ"ע למעשה.

[33] תשובות והנהגות (ב, תרנז)

[34] ע' אג"מ (אה"ע ד, סה או' ד-ה), ונראה ע"פ דבריו דכיון שהמנהג היום שאין צריכים לפתוח תיכף כששומעים שאחד נוקף על הדלת, צריך שיהיה פתוח ממש.

[35] שיעורי טהרה (מהרה"ג מרדכי גרוס) עמ' תשיט

[36] פ"ת כב,ט, וכ"כ אג"מ (שם אות ט). ומותר אפי' באם לבו גס בה, כ"כ אג"מ (ח"מ (כב,יג), [והט"ז מיקל].

[37] כב, ו, דהרבה אנשים עם הרבה נשים, מותר, ע"פ אג"מ (אה"ע ד, סה או' טו) דהיינו ג' אנשים וג' נשים. וכדעת שו"ע (סע' ה) שאין להתיר איש אחד עם נשים הרבה, ודלא כרמ"א שמיקל בזה. וע' ב"ש (סק"א) דלדעת הרמב"ם מיירי בסתם אנשים, ולהרא"ש מיירי בפרוצים, ולרש"י מיירי באנשים שעסקיהם עם הנשים.

[38] נו"ב (מהדו"ק אה"ע ס' עא), עזר מקודש (כב, ט)

[39] אג"מ (שם אות ב)

[40] אג"מ (שם אות טז ו-כב). ואם נתייחד בפחות משיעור טומאה, אסור מפני החשד, אבל אם א"א שיהיה שיעור טומאה, מותר (שם). וכתב שם דצריך שיעור שיכול לבעול, והיינו שיפשיטו הבגדים ויבעול וגם להלביש כבתחלה, והשיעור עם אשה שלבו גס בה הוא זמן קצר כיון שיותר קל לפתותה, ואם סתם אשה שאינו מכירה צריך עוד זמן כדי לפתותה כיון שנשים בזה"ז אין נבעלים לסתם אנשים אלא בפתוי וריצוי, ואם יש שם ב' נשים אין לחוש אלא אם יש זמן לבעול שניהםואם לאו לא יבעול כיון שמירתתי מהשני.

[41] תשובות והנהגות (ב, תרנז)

[42] ע' אג"מ (אהע"ד, סה) מחמיר בכל מקום אם לא בשעת הדחק, אבל נ"ל המנהג להקל במקום שיש הרבה רכבים

[43] ע"פ הבנתי באג"מ (אה"ע א, סה, או' יט)

[44] אג"מ (אה"ע א, סה, או' יט), וע' ט"ז (כב, ה)

[45] ע' ב"ש (כב, ט), דלדעת ר' ירוחם אין איסור יחוד אם כשאחד יצטרך לילך מן הדרך להשתין, השני יכול לילך עמו, אבל לדעת הב"ח אפי' בכה"ג אסור (ונראה טעמו, דאפשר שלא ילך עמו, ויעבור משום יחוד). ונראה דדוקא התם שהמצב של יחוד נעשה ממילא כשאחד יצטרך לילך, יש לחוש שיבואו לידי יחוד, משא"כ כשאשה נשארת בבית לבדה ויש איש שדר בבית העומדת אצלה, אין לחוש לשמא יבוא לשם להתייחד. וע' אג"מ (אה"ע ד, סה או' ג), ואפשר שמה שהחמיר שם הוא משום שאפשר שבלא כוונה ילך במכונית למקום יחוד, ומ"מ כ' בשעת הדחק יש להקל.

[46] כמ"ש לעיל שאפי' אם לבו גס בה יש להקל ביחוד פנויה שהוא אסור מדרבנן

[47] פת"ש (כב, ג), ע"ש

[48] אג"מ (אה"ע ד, סד אות ב). וטעם ההיתר, שמי שמגדל יתומה כבת בתוך ביתו אין איסור יחוד, דיירא מאשתו שתהא חושדתו שבחזרתה תחקור ותדרוש לבתה ולהיתומה ויגלו לה שלכן מאלו שנמצאין בבית תדיר עמו ועם אשתו אין לאסור אף אם נזדמן איזה זמן קצר שלא היתה אשתו ונשאר הוא לבדו עם בתה ועם היתומה שמגדלין וכן להיפוך אם היא נשארה זמן קצר עם בנו ועם יתום שמגדלין. אבל כשמת אחד מהם ודאי צריכין ליזהר שלא להתייחד עם אלו שמגדלין, עכת"ד.

[49] ע' ספר גן נעול (עמ' תנג-תנד) הביא כן בשם כמה פוסקים.

[50] אג"מ (אהע"ד, סה או' א) כיון שהרופא טרוד במלאכתו, וגם יש מישהו שם שירגיש אם ישהה עמה יותר מדי (האנשים במשרד או שאר החולים), וגם הרופא ימנע מזה כדי שלא יצא עליו שם רע ויתמעטו החולות לבוא אליו מפני בעליהן שלא יניחום לילך לרופא זה, עכת"ד. ונראה שהסברא האחרונה הוא כמו אומן לא מרע אומנתיה, ונראה דה"ה בכל אומן, כגון נהג, דיש לצרף סברא זו.

ולדעת ר"ת (הו"ד תוס' קדושין פב.), מי שעסקו עם הנשים אסור להתייחד עמהם אפי' אשתו עמו, וכ' הט"ז (סק"ו) שיש להחמיר.

[51] ע' אג"מ (אה"ע ד, סה אות י) שאם הוא חולה וידוע שאינו יכול להתקשות ולבעול, מסתבר דליכא איסור יחוד, ולכן יש להקל ביחוד דרבנן כגון יחוד עם פנויה טהורה.

ואם הוא נוהג helicopter שאי אפשר לו לשמש מטתו באמצע הטיסה (כגון שאין autopilot), נראה שיש סברא להקל כיון דבמציאות אי אפשר לו לשמש, וצ"ע.

[52] {ע' דבר הלכה (הורוויץ, ס' ג סע' ב או"ק ו) בשם החזון איש, וז"ל "דאימת רבים עליו בטבע", עכ"ל.

[53] חזו"א (אה"ע לד, ב) מצדד להקל בזה וסיים בצ"ע. וע' שער הציון (רלט, יז) משמע דאפי' אם האיש יכול לפותחו, מותר. וע"ע דברי מלכיאל (ח"ד סי' קב) שאם הדלת נעול, בין האיש ובין האשה יכול לפותחו, מהני. אבל באג"מ (שם) מבואר שאין להתיר אפי' כשהאשה נועלת.

[54] סו, א. וע' רמ"א, יש מתירין אותם להתייחד ובלבד שלא יבעול. אמנם, כל זה רק אם הכתובה בחזקת אבודה (ע' רמ"א סע' ג), אבל אם אינם יודעים איפה הכתובה, אין מחזיקים אותו שנאבדה עד שחיפשו בכל מקום שאפשר להיות ולא מצאו.

ושמעתי מהר' חנוך זאלץ, דמעיקר הדין אין איסור להתייחד אלא בכלה, דכיון שעדיין לא בעל יצרו תוקפו, אבל לאיש שכבר בעל אינו אסור אלא תשמיש. ואמר בשם הרה"ג שלמה מילר, שאם אבדה כתובתה והאשה נדה, מותרים להתייחד עד שיכתבו כתובה.

[55] ע' אג"מ (אה"ע ד, צא) שהוא י' פעמים שיעור פדיון הבן. ועמ"ש בזה בהל' פדה"ב.

[56] סו, ב. ובשבת שאי אפשר לכותבה יתן לה מטלטלים כנגד כתובתה ויקבל עליו אחריות. וע' רמ"א (סע' ג) שבזמננו שאין מגרשים אלא לרצון האשה אפשר שיש להקל [כיון שטעם הדבר כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה] אבל אין המנהג כן. ובבית שמואל וחלקת מחוקק חלקו עליו ועל ראייתו, ע"ש

Next: Issurim Relating to Women
Issurim Relating to Women