Halacha OnlineHalacha for the Frum Jew
Eruv Tavshilin

Yom TovHalachos of Meals and Simchas Yom Tov

One should prepare for Yom Tov by taking a haircut[1] תקלא, א, ורמ"א (תעא, ג) , bathing[2] רמ"א (תעא, ג). ע' מ"ב שיש לטבול בבית המרחץ קודם הרגל, והא ע"פ של"ה, וכ"כ בכף החיים (תסח, קא), וכ' שם בשם שער הכוונות, כוונת הטבילה בערב יום טוב כמו בערב שבת כי כך אמרו ז"ל מצוה לטהר עצמו ברגל (ראש השנה טז:). (וע' שע"ת (תקכט סע' ב) דדעת הפוסקים ד"חייב אדם לטהר עצמו ברגל" אינו נוהג בזה"ז.)

ולא מבואר בדברי המ"ב אם טבילה זו משום טומאת קרי, דשאובים מהני לזה, או לא, אבל כ' לקמן (תקכט, ג) דדינו כמו בערב שבת, ולכן מי שאינו רגיל לטבול במקוה בערב שבת, אין סיבה לטבול בערב יו"ט. וגם מבואר בט"ז (קכח, לז) ומג"א (סק"ע) שלא היה שום מנהג לטבול במקוה בערב יו"ט (אבל ע' פמ"ג על מג"א שם).

וע' גמ' ר"ה (טז:) חייב אדם לטהר עצמו ברגל משום ובנבלתם לא תגעו, וע' סמ"ג (ע' רמו) ורמב"ם (הל' טומאת אוכלין, טז, י) שהטעם כדי שיוכל ליכנס למקדש ולאכול קדשים (ולכן אין מצוה זה שייך בזה"ז). ומה שהרמב"ם שם כ' שאין לוקין עליו, ע' משל"מ (שם) משום דפשטיה דקרא לאו בהכי מיירי, וע' רמב"ן (ויקרא יא, ח) כ' משום שהוא מצוה מדברי סופרים.
, and preparing food he enjoys, just like one must do for Shabbos[3] תקכט, א . One should buy meat to eat on Yom Tov[4] ע' מה שכתבתי לקמן .

On each day of Yom Tov, one must eat two meals, one at night and one by day, each with two challos[5] טור בשם הרא"ש ושו"ע (תקכט,א), דלא כרמב"ם שכ' דצריך ג' סעודות, אבל לקיים דברי הרמב"ם יש לאכול פירות לסעודה ג' או יאכל תבשיל יתירה בסעודת שחרית. ולא הבאנו חילוק בין אנשים לנשים, אע"פ שרע"א (הגהות שו"ע ס' קפח ובתשובה ס' א') כ' דנשים פטורות ממצות סעודה, דהא כתב השע"ת (בשם שאג"א, וכן הכריע במ"ב (שעה"צ תקמו, טו)) שנשים חייבות בשמחה ביו"ט כמו אנשים, וכ' שנראה מדברי המג"א דגם בליל יו"ט ראשון יש מצות שמחה מדאורייתא, וע' בדברי המג"א שם שמיירי לענין מצות סעודה והשע"ת קראו "שמחה", וא"כ מבואר שמצות סעודה הוא מדין שמחה, דלא כמ"ש הגרע"א שחיוב שמחה (שנשים חייבות בו) אינו שייך למצות סעודה, ופטורות מחיוב סעודה. . One should eat meat and drink wine[6] ולא יצא במיץ ענבים (ספר הל' חוה"מ (ארטסקרול), בפסקי הלכות מהגר"מ פיינשטיין אות א) (besides for kiddush wine[7] מ"ב תקכט, יא ) on each day of Yom Tov[8] מ"ב תקכט,יא, כרמב"ם, ודלא כב"י שכ' שאין מצוה לאכול בשר בזמן שאין ביהמ"ק קיים . One should serve an extra dish during the day meal on Yom Tov, more than a regular Shabbos seuda[9] ע' הערה לפני זה. ובפרט ירבה בסעודה ביו"ט הראשון של פסח ובשבועות ובר"ה ובשמ"ע כמ"ש במ"ב תקכט,יא . One should be happy and joyous on Yom Tov, but not light-headed and joking; rather, happy to serve Hashem[10] תקכט, ג . One’s Yom Tov clothing should be nicer than his Shabbos clothing[11] תקכט, א . One should also make his children happy by giving them what they enjoy, such as candy. One should make his wife happy by buying her clothes. One should donate money to feed the poor or send them some of his food before Yom Tov[12] תקכט,ב ומ"ב שם .

If Yom Tov falls on Sunday (or Shabbos and Sunday), one should preferably eat seuda shlishis on Shabbos before the ninth hour of the day. If one did not, one may eat it even afterwards, but one should refrain from eating a large amount[13] דהיינו, שיעור קביעות סעודתו בחול (שעה"צ תקכט, י) of bread, so he will still be hungry at night. This rule applies on any first day of Yom Tov, too, and one should refrain from eating a meal after the ninth hour[14] רמ"א (תקכט, א) ומ"ב (סק"ח). אבל בביה"ל פקפק על דין זה שמקורו ממג"א, וכ' כיון דבאמת יו"ט הוא העיקר, מנין לנו להחמיר לפני כניסת יו"ט שני, דחז"ל רק גזרו לענין עצם היום לשוינהו יו"ט אבל לא שביו"ט ראשון ימנע מלאכול כשהוא רעב כיון שלמחר יש ספיקא דיומא. וע' אג"מ (או"ח ג, סח) דאע"פ שהביאה"ל פקפק על זה, לדינא יש לאסור ביו"ט ראשון דפסח כדברי המג"א. .

Ma’ariv on Yom Tov is customarily davened later for various reasons[15] בליל א' (וב') של פסח, מאחרים כדי שלא ילכו לביתם ויאמרו קידוש מבעוד יום, כיון שהכוס של קידוש הוא אחד מארבע כוסות וצריך לשתותו בלילה, או משום שקידוש צריך להיות בזמן הראויה למצה ומצה הוקשה לפסח ופסח אינו נאכל אלא בלילה (תעב, א, ומ"ב סק"ד).

בליל א' של שבועות, מאחרים תפלת מעריב עד צאת הכוכבים כדי שיהיו ז' שבועות שלימות (מ"ב תצד, א).

בליל א' של סוכות, מאחרים כדי שלא יברך ברכת לישב בסוכה עד שתחשך (רמ"א תרלט, ג). וע' ביה"ל (שם ד"ה ולא) דה"ה בליל ב' של סוכות.

בליל שמיני עצרת, מאחרים כיון שאם יאכל בבין השמשות ויכנס בספק ברכות אם חייב לברך לישב בסוכה (מ"ב תרסח, ז). ובדיעבד אם התחיל לאכול בבין השמשות, לא יברך לישב בסוכה, כיון שכבר קיבל שמיני עצרת בתפלה (שם).

בליל שמחת תורה, נראה פשוט שאין לאכול בבין השמשות, דאיפה יאכל, אם יאכל בסוכה, הא אפשר שהוא כבר ש"ת ומיחזי כמוסיף, ואם יאכל בבית, אפשר דשמ"ע הוא וחייב לאכול בסוכה.

ובכל ליל יו"ט שני, המנהג להתאחר להתפלל מעריב כדי שלא יהא ממעט בקדושת יו"ט ראשון דאורייתא. אמנם, בביה"ל (שם) משמע דלא היינו מאחרים בליל ב' סוכות אלא משום ההיקש לפסח, ומשמע דבלאו הכי היה יכול לאכול קודם חשיכה, ולכאו' לא היה נוהג להמתין התפלל מעריב אחר צאת הכוכבים בליל יו"ט שני.

אמנם, בליל ז' של פסח ובליל ראש השנה, מותר להקדים להתפלל, אבל כ' ערה"ש (תרסח, ו) שהמנהג דבכל יו"ט אין אוכלים עד הלילה.
.

It is preferable to light the Yom Tov candles before sunset, in order to add onto the kedusha of the day[16] ? .

Although on Shabbos, a woman is permitted (in case of necessity) to light candles without accepting Shabbos, on Yom Tov, since shehechiyanu is recited upon lighting, one must accept Yom Tov when lighting (except those who have the custom not to recite shehechiyanu)[17] שש"כ (?) .

If, when lighting candles before Yom Tov which falls on Shabbos, a woman accidentally recited only “l’hadlik ner shel Shabbos” or “l’hadlik ner shel Yom Tov”, and remembered within two seconds, she should correct herself and recite “shel Shabbos v’shel Yom Tov”. If she only realized after two seconds, she need not recite another bracha[18] רבבות אפרים (ב, קסב). ע"ש בשם אדמו"ר מגור שיום שיש בו ב' קדושות, אי אפשר לקבל רק אחד מהם, דאם לאו, בשבת שחל ביוה"כ, היינו מקבלים שבת מבעוד יום בלי קבלת יוה"כ ועושים קידוש של שבת ואח"כ מקבלים תוספת יוה"כ. .

If one sleeps in a different house than he eats in, Yom Tov candles should be lit in the house where he eats (as opposed to Shabbos candles which should preferably be lit where he sleeps). This is because the Yom Tov candles are solely to enhance his meal, since he is permitted to light separate candles for his living space, unlike Shabbos candles which are needed to provide light for his house in general[19] חוט שני (יו"ט עמ' מב) .

When Yom Tov falls on Motzei Shabbos, Yaknehaz is recited[20] תעג, א. ואם אין לו יין, ע' שו"ע (רצו, ב) י"א שיכול לומר יקנה"ז על הפת, דאע"ג דאין מבדילין על הפת, כאן העיקר הוא הקידוש וההבדלה נעשה טפילה לו, וי"א דעדיף לעשות יקנה"ז על השכר. ורמ"א כ', והסברא ראשונה עיקר. (see the machzor for the text). One need not light an additional candle for the bracha of borei me’orei ha’eish, and may just look at the existing candles which were lit for Yom Tov[21] ע' הליכות שלמה (ט, הע' 155) דמוטב שלא להדליק נר נוסף אלא להשתמש בנרות הדולקים. . One who wishes to make a bracha on two wicks together, may hold a match next to one of the candles when reciting the bracha, and then the match should be dropped so it will go out by itself.

If, when reciting Yaknehaz, one accidentally recited the regular bracha of Havdalah, or just ended the bracha with Hamavdil bein kodesh l’chol, and remembered after beginning the bracha of shehechiyanu or after two seconds, he must repeat the bracha of Havdalah[22] ע' רבבות אפרים (ב, קמה) כמה פוסקים דלא יצא. . If he only remembered after drinking the cup, he must drink another cup and recite borei pri hagafen and the correct Havdalah (even on Seder night[23] ע' ביה"ל (תעג, א), שאם אינו מבדיל עכשיו ויבדיל על כוס ב' אחר ההגדה, הרי אוכל כרפס בלי הבדלה שהוא איסור גמור לכו"ע, ואם מבדיל עכשיו, נראה כמוסיף על הכוסות הוא איסור רק לדברי ראבי"ה, ואפשר דבכה"ג גם הראבי"ה מודה שההבדלה מוכיח על כוס זה שלא הובא להוסיף על הכוסות, וסיים בצ"ע. אבל מדבריו משמע שנוטה כמו שכתבנו. ). If he recited the correct Havdalah but ended with bein kodesh l’chol, and remembered within two seconds, he should correct himself with Hamavdil bein kodesh l’kodesh and continue with shehechiyanu.

During Yaknehaz, one need not overflow the cup of wine, even though by regular Havdalah it is usually done[24] הליכות שלמה (פסח, ט, הע' 157), וטעמו, שהרי טעם השפיכה הוא לסימן ברכה, ועכשיו שהוא יו"ט הרי אסור בהרווחת שכר ואם עושה כן הוי בזיון לקדושת יו"ט. .

Women may recite Yaknehaz, even though usually they do not recite Havdalah themselves. It should be noted that, if they already recited shehechiyanu when lighting candles, they may not recite it during kiddush[25] ומותר להם לענות אמן על השהחיינו שאומר המקדש (אג"מ או"ח ד, כא, אות ט) .

Shacharis on Yom Tov is customarily davened later than usual (but one should not miss zman krias shema), and the davening should be quicker than usual, in order to maximize people’s enjoyment of Yom Tov[26] רמ"א תקכט,א ומ"ב. וע' מג"א שהחזנים המאריכים בניגונים, אין דעת הגדולים נוחים מהם, ועערה"ש (סק"ב) דאלו שמתענגין בניגונים, אפשר שהוא אצלם עונג יו"ט. .

On Yom Tov, one should learn the halachos which are relevant to that particular Yom Tov[27] גמ' מגילה (ד.) ורמב"ם (הל' תפלה יג ,ח). וע' גמ' סנהדרין (קא.) כתב שבזמן שאוכלים ושותים, בעלי תלמוד יתעסקו בהלכות פסח בפסח וכו', אבל במס' כלה (פ"א) משמע שמי שיכול ללמוד יעסוק בתורה ומשנה והלכות ואגדות, ועמי הארץ יתעסקו בהלכות חג בחג. . One should visit one’s rebbe during the Moed[28] רמב"ם (הל' ת"ת, ה, ז) .


[1] תקלא, א, ורמ"א (תעא, ג)

[2] רמ"א (תעא, ג). ע' מ"ב שיש לטבול בבית המרחץ קודם הרגל, והא ע"פ של"ה, וכ"כ בכף החיים (תסח, קא), וכ' שם בשם שער הכוונות, כוונת הטבילה בערב יום טוב כמו בערב שבת כי כך אמרו ז"ל מצוה לטהר עצמו ברגל (ראש השנה טז:). (וע' שע"ת (תקכט סע' ב) דדעת הפוסקים ד"חייב אדם לטהר עצמו ברגל" אינו נוהג בזה"ז.)

ולא מבואר בדברי המ"ב אם טבילה זו משום טומאת קרי, דשאובים מהני לזה, או לא, אבל כ' לקמן (תקכט, ג) דדינו כמו בערב שבת, ולכן מי שאינו רגיל לטבול במקוה בערב שבת, אין סיבה לטבול בערב יו"ט. וגם מבואר בט"ז (קכח, לז) ומג"א (סק"ע) שלא היה שום מנהג לטבול במקוה בערב יו"ט (אבל ע' פמ"ג על מג"א שם).

וע' גמ' ר"ה (טז:) חייב אדם לטהר עצמו ברגל משום ובנבלתם לא תגעו, וע' סמ"ג (ע' רמו) ורמב"ם (הל' טומאת אוכלין, טז, י) שהטעם כדי שיוכל ליכנס למקדש ולאכול קדשים (ולכן אין מצוה זה שייך בזה"ז). ומה שהרמב"ם שם כ' שאין לוקין עליו, ע' משל"מ (שם) משום דפשטיה דקרא לאו בהכי מיירי, וע' רמב"ן (ויקרא יא, ח) כ' משום שהוא מצוה מדברי סופרים.

[3] תקכט, א

[4] ע' מה שכתבתי לקמן

[5]טור בשם הרא"ש ושו"ע (תקכט,א), דלא כרמב"ם שכ' דצריך ג' סעודות, אבל לקיים דברי הרמב"ם יש לאכול פירות לסעודה ג' או יאכל תבשיל יתירה בסעודת שחרית. ולא הבאנו חילוק בין אנשים לנשים, אע"פ שרע"א (הגהות שו"ע ס' קפח ובתשובה ס' א') כ' דנשים פטורות ממצות סעודה, דהא כתב השע"ת (בשם שאג"א, וכן הכריע במ"ב (שעה"צ תקמו, טו)) שנשים חייבות בשמחה ביו"ט כמו אנשים, וכ' שנראה מדברי המג"א דגם בליל יו"ט ראשון יש מצות שמחה מדאורייתא, וע' בדברי המג"א שם שמיירי לענין מצות סעודה והשע"ת קראו "שמחה", וא"כ מבואר שמצות סעודה הוא מדין שמחה, דלא כמ"ש הגרע"א שחיוב שמחה (שנשים חייבות בו) אינו שייך למצות סעודה, ופטורות מחיוב סעודה.

[6] ולא יצא במיץ ענבים (ספר הל' חוה"מ (ארטסקרול), בפסקי הלכות מהגר"מ פיינשטיין אות א)

[7] מ"ב תקכט, יא

[8]מ"ב תקכט,יא, כרמב"ם, ודלא כב"י שכ' שאין מצוה לאכול בשר בזמן שאין ביהמ"ק קיים

[9]ע' הערה לפני זה. ובפרט ירבה בסעודה ביו"ט הראשון של פסח ובשבועות ובר"ה ובשמ"ע כמ"ש במ"ב תקכט,יא

[10] תקכט, ג

[11] תקכט, א

[12] תקכט,ב ומ"ב שם

[13] דהיינו, שיעור קביעות סעודתו בחול (שעה"צ תקכט, י)

[14] רמ"א (תקכט, א) ומ"ב (סק"ח). אבל בביה"ל פקפק על דין זה שמקורו ממג"א, וכ' כיון דבאמת יו"ט הוא העיקר, מנין לנו להחמיר לפני כניסת יו"ט שני, דחז"ל רק גזרו לענין עצם היום לשוינהו יו"ט אבל לא שביו"ט ראשון ימנע מלאכול כשהוא רעב כיון שלמחר יש ספיקא דיומא. וע' אג"מ (או"ח ג, סח) דאע"פ שהביאה"ל פקפק על זה, לדינא יש לאסור ביו"ט ראשון דפסח כדברי המג"א.

[15] בליל א' (וב') של פסח, מאחרים כדי שלא ילכו לביתם ויאמרו קידוש מבעוד יום, כיון שהכוס של קידוש הוא אחד מארבע כוסות וצריך לשתותו בלילה, או משום שקידוש צריך להיות בזמן הראויה למצה ומצה הוקשה לפסח ופסח אינו נאכל אלא בלילה (תעב, א, ומ"ב סק"ד).

בליל א' של שבועות, מאחרים תפלת מעריב עד צאת הכוכבים כדי שיהיו ז' שבועות שלימות (מ"ב תצד, א).

בליל א' של סוכות, מאחרים כדי שלא יברך ברכת לישב בסוכה עד שתחשך (רמ"א תרלט, ג). וע' ביה"ל (שם ד"ה ולא) דה"ה בליל ב' של סוכות.

בליל שמיני עצרת, מאחרים כיון שאם יאכל בבין השמשות ויכנס בספק ברכות אם חייב לברך לישב בסוכה (מ"ב תרסח, ז). ובדיעבד אם התחיל לאכול בבין השמשות, לא יברך לישב בסוכה, כיון שכבר קיבל שמיני עצרת בתפלה (שם).

בליל שמחת תורה, נראה פשוט שאין לאכול בבין השמשות, דאיפה יאכל, אם יאכל בסוכה, הא אפשר שהוא כבר ש"ת ומיחזי כמוסיף, ואם יאכל בבית, אפשר דשמ"ע הוא וחייב לאכול בסוכה.

ובכל ליל יו"ט שני, המנהג להתאחר להתפלל מעריב כדי שלא יהא ממעט בקדושת יו"ט ראשון דאורייתא. אמנם, בביה"ל (שם) משמע דלא היינו מאחרים בליל ב' סוכות אלא משום ההיקש לפסח, ומשמע דבלאו הכי היה יכול לאכול קודם חשיכה, ולכאו' לא היה נוהג להמתין התפלל מעריב אחר צאת הכוכבים בליל יו"ט שני.

אמנם, בליל ז' של פסח ובליל ראש השנה, מותר להקדים להתפלל, אבל כ' ערה"ש (תרסח, ו) שהמנהג דבכל יו"ט אין אוכלים עד הלילה.

[16] ?

[17] שש"כ (?)

[18] רבבות אפרים (ב, קסב). ע"ש בשם אדמו"ר מגור שיום שיש בו ב' קדושות, אי אפשר לקבל רק אחד מהם, דאם לאו, בשבת שחל ביוה"כ, היינו מקבלים שבת מבעוד יום בלי קבלת יוה"כ ועושים קידוש של שבת ואח"כ מקבלים תוספת יוה"כ.

[19] חוט שני (יו"ט עמ' מב)

[20] תעג, א. ואם אין לו יין, ע' שו"ע (רצו, ב) י"א שיכול לומר יקנה"ז על הפת, דאע"ג דאין מבדילין על הפת, כאן העיקר הוא הקידוש וההבדלה נעשה טפילה לו, וי"א דעדיף לעשות יקנה"ז על השכר. ורמ"א כ', והסברא ראשונה עיקר.

[21] ע' הליכות שלמה (ט, הע' 155) דמוטב שלא להדליק נר נוסף אלא להשתמש בנרות הדולקים.

[22] ע' רבבות אפרים (ב, קמה) כמה פוסקים דלא יצא.

[23] ע' ביה"ל (תעג, א), שאם אינו מבדיל עכשיו ויבדיל על כוס ב' אחר ההגדה, הרי אוכל כרפס בלי הבדלה שהוא איסור גמור לכו"ע, ואם מבדיל עכשיו, נראה כמוסיף על הכוסות הוא איסור רק לדברי ראבי"ה, ואפשר דבכה"ג גם הראבי"ה מודה שההבדלה מוכיח על כוס זה שלא הובא להוסיף על הכוסות, וסיים בצ"ע. אבל מדבריו משמע שנוטה כמו שכתבנו.

[24] הליכות שלמה (פסח, ט, הע' 157), וטעמו, שהרי טעם השפיכה הוא לסימן ברכה, ועכשיו שהוא יו"ט הרי אסור בהרווחת שכר ואם עושה כן הוי בזיון לקדושת יו"ט.

[25] ומותר להם לענות אמן על השהחיינו שאומר המקדש (אג"מ או"ח ד, כא, אות ט)

[26]רמ"א תקכט,א ומ"ב. וע' מג"א שהחזנים המאריכים בניגונים, אין דעת הגדולים נוחים מהם, ועערה"ש (סק"ב) דאלו שמתענגין בניגונים, אפשר שהוא אצלם עונג יו"ט.

[27] גמ' מגילה (ד.) ורמב"ם (הל' תפלה יג ,ח). וע' גמ' סנהדרין (קא.) כתב שבזמן שאוכלים ושותים, בעלי תלמוד יתעסקו בהלכות פסח בפסח וכו', אבל במס' כלה (פ"א) משמע שמי שיכול ללמוד יעסוק בתורה ומשנה והלכות ואגדות, ועמי הארץ יתעסקו בהלכות חג בחג.

[28] רמב"ם (הל' ת"ת, ה, ז)

Next: Chol Hamoed
Chol Hamoed