Halacha OnlineHalacha for the Frum Jew
Images of Humans and Celestial Objects

Business and Misc.Halachos of Wearing Garments Of The Opposite Gender

It is assur mid’oraysa[1] רמב"ם (ספה"מ ל"ת לט-מ), חינוך (מצ' תקמב-ג).

בלבישת בגדים ולקיחת כלי זיין (לאשה), לכו"ע אסור מדאורייתא. ולענין העברת שיער, לדעת רמב"ם (הל' ע"ז יב, ט) אסור מדברי סופרים, ע' ב"י (סי' קפב), דמדאורייתא אינו אסור אלא כשלובש דבר מבחוץ, שנראה כאשה בפרהסיא, אבל העברת שער השחי אסור רק מדרבנן כיון שאינו נראה מבחוץ, וכ"כ ט"ז (רפב, ו). ולדעת הסמ"ג העברת שיער אסור מדאורייתא, ע' ב"י (שם) וב"ח.
to wear clothing or jewelry of the opposite gender, and one may not perform actions which are usually associated with the opposite gender.

This prohibition only applies to garments which are clearly recognizable as belonging to the opposite gender. However, items which are labeled or marketed for one gender but looks similar to items worn by the opposite gender, may be worn[2] דרכ"ת (קפב, יג) בשם שו"ת אהלי יעקב (סי' ע). . For example, a woman may wear a man’s sweatpants, sweater, or white shirt, if it looks like it is appropriate for a woman.

There is a distinction between wearing clothing and the other actions included in this prohibition. Wearing clothing of the opposite gender is prohibited even if one’s intention is to protect himself from the elements. However, performing actions which are usually performed by the opposite gender are only prohibited if one is doing it in order to look nice or to look like the opposite gender. One is permitted to perform those actions in order to avoid discomfort or for any other reason[3] חכמת אדם (צ, ג), וע' נשמת אדם (שם) כ' גדר זה.

וע' ב"ח (קפב, ה) כ' דאין איסור אלא אם כוונתו להתדמות לאשה, אבל אם אין כוונתו אלא להגן מפני הקור, מותר. וגם כ' דאין איסור אלא בדבר הנעשה לנוי וקישוט, אבל שאר דבר מותר. וכ"כ ט"ז (סק"ד). אבל הש"ך (סק"ז) חולק.
.

For example, a man may hold a woman’s umbrella. A woman is permitted to drape a man’s jacket over her shoulders (without putting her arms in the sleeves) if she is cold, but may not wear the jacket normally[4] יש להסתפק אם זה מיקרי דרך לבישה, ויש להתיר בצירוף דעת הב"ח והט"ז הנ"ל. .

In cases of necessity, a woman is permitted to wear a man’s garment (or vice-versa), provided one is only doing so for warmth or to protect oneself from the elements (not to imitate a man)[5] יש לסמוך על הב"ח, עמ"ש לעיל. .

One should not dress as the opposite gender on Purim, even to wear just one garment[6] ע' ט"ז (קפב, ו) בשם ב"ח דאסור ללבוש כאשה. וע' רמ"א (או"ח תרצו, ח) הביא מחלקת בזה וכתב שהמנהג להקל, ומ"ב הביא דברי הט"ז. ולענין לבישת בגד אחד, כ' פמ"ג דכיון שי"א שאין בזה איסור דאורייתא, בפורים אין למחות ביד המקילין, ומ"ב משמע דלמעשה יש להרחיק מזה. [ואני בעניי לא מצאתי דעות שאסור רק מדרבנן, אלא דמסתבר כן .

A man may not shave or cut[7] שבט הלוי (ח"ו סי' קיח), כדעת רשב"א (שו"ת ח"א סי' קו) שאוסר במספריים אפי' שלא כעין תער, ודלא כשו"ע (קפב, א) אוסר דוקא במספריים כעין תער. וע' טור וב"י, ב' נוסחאות בגמ', אם שער בית השחי ובית הערוה חמור משאר הגוף או לא. hair in areas which are generally only shaved by women, such as the oso makom[8] קפב, א. ואם מעביר כל שערו מראשו ועד רגליו, יש אומרים דמותר (סע' ב). . In societies where the men also remove that hair, it is permitted[9] רמ"א (קפב, א). ואם דר במקום שמעבירים אותו אנשים ונשים, אין מכין אותו (טור סי' רפב בשם רמב"ם). וע' דרכי משה, דמלשון זה משמע דאיסורא מיהא איכא, אבל בר"ן כ' דמותר לכתחלה ורק החברים נמנעים מזה. ובמגדל עוז משמע שאין להעביר במספריים לא בראש ולא בגוף, ואפשר במספריים כעין תער קאמר, אבל במספריים לא ראיתי חושש לזה, עכת"ד רמ"א.

ואם הוא דר במקום שאין מעבירים אותו אפי' הנשים, אינו לוקה (ט"ז קפב, ה, בשם ב"ח).
. If the hair causes him pain or discomfort, he is permitted to shave it[10] קפב, ד .

A man may not dye his hair black[11] קפב, ו. וע' שו"ת מנחת יצחק (ו, פא) בענין בחור שיש לו שומא בתוך זקנו שמגדל בו שערות לבנות בין השערות הרגילים, מותר לו להעביר השומא או להשחירם השערות אם קשה להסירו, דכיון שהוא בוש מבני אדם בשביל זה, הוי כמו צער, והסרת צער כזו אין בו משום לא ילבש (כמ"ש תוס' שבת נ:). ואפי' לדעת הפוסקים המחמירים במקום בושה, בניד"ד לכו"ע שרי, כיון שהשומא הוי שינוי ממראה הרגיל, ונטילתו הוי רק הסרת מום, ובהסרת מום אין בו איסור דלא ילבש. .

One may dress a child as the opposite gender until age five[12] ע' אג"מ (אה"ע ד, סב אות ד) כ' כל זמן שצריך לאמו לא שייך חינוך בזה. ומשמע שם דטעמו, דאע"ג דאסור לספות לקטן איסור בידים, כאן האיסור הוא ללבוש בידיעה שהוא נראה כמו אשה, אבל כשהוא אינו מבין שכיון שהוא ילד אין ראוי לו ללבוש כילדה, מותר. .       


[1] רמב"ם (ספה"מ ל"ת לט-מ), חינוך (מצ' תקמב-ג).

בלבישת בגדים ולקיחת כלי זיין (לאשה), לכו"ע אסור מדאורייתא. ולענין העברת שיער, לדעת רמב"ם (הל' ע"ז יב, ט) אסור מדברי סופרים, ע' ב"י (סי' קפב), דמדאורייתא אינו אסור אלא כשלובש דבר מבחוץ, שנראה כאשה בפרהסיא, אבל העברת שער השחי אסור רק מדרבנן כיון שאינו נראה מבחוץ, וכ"כ ט"ז (רפב, ו). ולדעת הסמ"ג העברת שיער אסור מדאורייתא, ע' ב"י (שם) וב"ח.

[2] דרכ"ת (קפב, יג) בשם שו"ת אהלי יעקב (סי' ע).

[3] חכמת אדם (צ, ג), וע' נשמת אדם (שם) כ' גדר זה.

וע' ב"ח (קפב, ה) כ' דאין איסור אלא אם כוונתו להתדמות לאשה, אבל אם אין כוונתו אלא להגן מפני הקור, מותר. וגם כ' דאין איסור אלא בדבר הנעשה לנוי וקישוט, אבל שאר דבר מותר. וכ"כ ט"ז (סק"ד). אבל הש"ך (סק"ז) חולק.

[4] יש להסתפק אם זה מיקרי דרך לבישה, ויש להתיר בצירוף דעת הב"ח והט"ז הנ"ל.

[5] יש לסמוך על הב"ח, עמ"ש לעיל.

[6] ע' ט"ז (קפב, ו) בשם ב"ח דאסור ללבוש כאשה. וע' רמ"א (או"ח תרצו, ח) הביא מחלקת בזה וכתב שהמנהג להקל, ומ"ב הביא דברי הט"ז. ולענין לבישת בגד אחד, כ' פמ"ג דכיון שי"א שאין בזה איסור דאורייתא, בפורים אין למחות ביד המקילין, ומ"ב משמע דלמעשה יש להרחיק מזה. [ואני בעניי לא מצאתי דעות שאסור רק מדרבנן, אלא דמסתבר כן

[7] שבט הלוי (ח"ו סי' קיח), כדעת רשב"א (שו"ת ח"א סי' קו) שאוסר במספריים אפי' שלא כעין תער, ודלא כשו"ע (קפב, א) אוסר דוקא במספריים כעין תער. וע' טור וב"י, ב' נוסחאות בגמ', אם שער בית השחי ובית הערוה חמור משאר הגוף או לא.

[8] קפב, א. ואם מעביר כל שערו מראשו ועד רגליו, יש אומרים דמותר (סע' ב).

[9] רמ"א (קפב, א). ואם דר במקום שמעבירים אותו אנשים ונשים, אין מכין אותו (טור סי' רפב בשם רמב"ם). וע' דרכי משה, דמלשון זה משמע דאיסורא מיהא איכא, אבל בר"ן כ' דמותר לכתחלה ורק החברים נמנעים מזה. ובמגדל עוז משמע שאין להעביר במספריים לא בראש ולא בגוף, ואפשר במספריים כעין תער קאמר, אבל במספריים לא ראיתי חושש לזה, עכת"ד רמ"א.

ואם הוא דר במקום שאין מעבירים אותו אפי' הנשים, אינו לוקה (ט"ז קפב, ה, בשם ב"ח).

[10] קפב, ד

[11] קפב, ו. וע' שו"ת מנחת יצחק (ו, פא) בענין בחור שיש לו שומא בתוך זקנו שמגדל בו שערות לבנות בין השערות הרגילים, מותר לו להעביר השומא או להשחירם השערות אם קשה להסירו, דכיון שהוא בוש מבני אדם בשביל זה, הוי כמו צער, והסרת צער כזו אין בו משום לא ילבש (כמ"ש תוס' שבת נ:). ואפי' לדעת הפוסקים המחמירים במקום בושה, בניד"ד לכו"ע שרי, כיון שהשומא הוי שינוי ממראה הרגיל, ונטילתו הוי רק הסרת מום, ובהסרת מום אין בו איסור דלא ילבש.

[12] ע' אג"מ (אה"ע ד, סב אות ד) כ' כל זמן שצריך לאמו לא שייך חינוך בזה. ומשמע שם דטעמו, דאע"ג דאסור לספות לקטן איסור בידים, כאן האיסור הוא ללבוש בידיעה שהוא נראה כמו אשה, אבל כשהוא אינו מבין שכיון שהוא ילד אין ראוי לו ללבוש כילדה, מותר.

Next: Shatnez
Shatnez