Halacha OnlineHalacha for the Frum Jew
Idolatry and Non-Jews

Business and Misc.Halachos of Images of Humans and Celestial Objects

A. Images of Humans

It is assur mid’oraysa[1] רמב"ם ל"ת ד, חינוך מצ' לט to create an image of a person[2] חכ"א פה,ו התיר להשהות צורת אדם כיון שבזמן הזה אינם עובדים לצורת אדם or angels if it is raised or protruding[3] קמא,ד. וגם ד' פנים בהדי הדדי אסור (שור, אדם, אריה, ונשר, כ"כ ש"ך סק"כ). וע' ט"ז (סקי"ב) כ' בשם רמב"ן שאסור לעשות צורת אדם אפי' שוקעת, ואסור לעשות שום צורה בולטת אפי' של בהמה חיה ועוף ואילנות ודשאים. , Mid’rabanan, it is assur to own one of these images.

Preferably, one should not even create or own a raised image even of just a human head or a body without a head[4] ע' שו"ע (קמא,ז) יש מי שאומר שאינו עובר אלא בצורה שלימה, וכ' רמ"א וכן נוהגין, וע' ט"ז וש"ך שיש אוסרים, ופ"ת כ' בשם השל"ה דכשר הדבר שלא לנהוג כן. וכ' קיצור ש"ע (קסח, ב) שאסור. . One is permitted to own a partial image of a face, such as an engraving of a profile[5] קיצור ש"ע (קסח, ב). וע' חכמת אדם (פה, ד) כ' שאם עושה חצי הגוף מצד הפנים, אע"פ שאינו עושה כל הגוף פנים ואחור, מכל מקום אסור. (one side of a face). Therefore, one may own coins[6] שאין להם אלא חצי צורת הפנים. ואם בו כל צורת הפנים, ע' פ"ת (קמא, י) מחלקת אם בצורת אדם יש היתר משום שנמצא על כלי מבוזה. with pictures of people on them.

One is permitted to draw or paint a picture of a person, but not to make a doll or sculpture. Photos may be printed because they are not raised.

One is permitted to own a statue which is considered totally unimportant, such as dolls or figurines, because one will not be suspected of worshiping it[7] חכמת אדם (פה, ו). והטעם, דכיון שכל האיסור להשהותו הוא משום חשד (ע' ט"ז קמא, ט), וידוע דבזמן הזה אין עובדים לצורות הללו, ואותו שנעבד עושין אותו משונה, עכת"ד. וכעין זה כ' הריטב"א (ע"ז מג:), והתיר שם אפי' להשהות צורה של יש"ו הנוצרי אם הוא על הכלי דידוע דלא פלחי להו. . However, some authorities question this leniency, so it is best to avoid relying on it. Therefore, one should cut off an ear or nose from these dolls[8] חוט שני (הל' צורות, עמ' רלב). וחת"ס (ח"ו ס' ו) כ' דסגי בקוטע ראש אזנו או ראש חוטמו. .

Even according to the lenient opinion, one should not re-attach a body part of a realistic-looking doll or figurine, as this may constitute an issur d’oraysa[9] חוט שני (הל' צורות, עמ' רלב) . If the doll is made to come apart and be re-attached like Mr. Potato Head, it is permitted to reconnect its limbs[10] נ"ל פשוט דלא מיקרי עשייה בכה"ג .

It is permitted to make snowmen, as they have no ears or legs[11] חוט שני (פסח עמ' רל). ושם התיר כיון שאין לו רגלים. אבל אוסר שם לעשות צורת כל הגוף אפי' אם אין לו אברי פרצוף הפנים. ואע"פ שהתיר שם להחזיק בובה אחר שפוגם בו אוזן אחת (דהיינו צורה שלימה שאין לו אברי הפנים), כתב לחלק ששם ניכר בו שהוא דבר חסר. .

One is permitted to keep sculptures of faces for educational purposes, but not for the purpose of learning how to sculpt faces, as the sculpting itself would be prohibited[12] חוט שני (הל' צורות עמ' רלג) .

One may not ask a non-Jew to make any image which one is forbidden to make[13] ש"ך קמא,כג .

One should be conscious of this prohibition when purchasing masks for Purim, and if it has full facial features, one should cut off an ear.

There are machines in amusement parks that allow one to mold a coin by putting in coins and turning a handle (penny press machines). One may not use one of these machines to create an image of a person.

B. Celestial Objects

It is assur mid’oraysa[14] מנ"ח (מצ' לט) דייק בדברי רמב"ם שאין חייבים מלקות אלא עד צורת האדם ולא על שאר צורות, וצ"ע למה to draw, print, or create an image of the sun, moon or stars[15] קמא, ד whether they are raised, engraved, or painted[16] ולענין צבע, כ' חכ"א (פה,ה) לאסור, וכ"כ נקה"כ (בט"ז קמא,יג), ופ"ת (סק"ח) בשם דברי יוסף, ודלא כט"ז (קמא,יג) ופ"ת סק"ו בשם כנסת יחזקאל כ' דבר שלא בולט ולא שוקע, כמו צבע, מותר.

 
, and Mid’rabanan it is forbidden to own one.

It is permitted to draw a partial image of a sun, such as a sunset, or by drawing it in the corner of a paper[17] שו"ת שבט הלוי (?) . However, one may not even draw a crescent of a moon; one may draw a crescent moon which is partially obscured. It is only prohibited to draw a sun with its rays, but to just draw a circle is permitted[18] ש"ך קמא, ח .

It is only prohibited to make an image of a star that is clearly identifiable as one from its shape, but making a dot is permitted[19] ע' אג"מ (או"ח ה, ט) לענין ציור של קטנים, דאין איסור אלא אם אנשים גדולים יאמרו שהוא צורת חמה ולבנה. [ונראה דה"ה בזה.] . For example, one may make a picture of a starry sky by painting white dots in the background. One may not print pictures of stars, even though they do not have the traditional “star-shape”, because it is obviously a picture of a star.

It is permitted to make these shapes without intent that it represents the celestial objects. For example, one may bake crescent shaped cookies, even though they are called “moon-shaped”. One may use a stamper which creates a star shape, or draw a star to make a note to oneself on a paper, as this is only being used as a useful shape. However, if one wants to make a scene on a birthday cake, one may not draw any of these objects, because as part of a scene, they have significance as the heavenly spheres.

It is permitted to draw these images, or print photos of them, if they are intended to be used for educational purposes[20] נקה"כ סקי"ג דלהתלמד שרי (ע"פ הגמ') . Therefore, one may draw complete pictures of the sun or moon on children’s Parsha sheets or the like. One may not draw them to decorate a classroom, as those images are not directly education-related.

The custom is to permit purchasing children’s clothing which have images of the sun, moon, or stars[21] ולא ראיתי טעם הגון לחלק למה, דעת המחמירים בפרצוף אדם, נהגו להקל בצורת חמה. וע' חוט שני (הל' צורת, עמ' רלז) אוסר בזה. .

One may not draw the images of all twelve mazalos (constellations) together, but to draw one individually is permitted[22] חכ"א פה,ז, וכ"כ ש"ך (קמא,ל), דלא כב"ח וט"ז (סקי"ג) שאוסר אפי' אחד מהם (כגון אריה בפני עצמו) .

Some permit it if the image is on public display[23] רמ"א קמא,ד בשם יש מתירין , but even so, in a shul there should not be any of these images[24] חכ"א פה,ז כ' ראוי להחמיר שלא יהיה נראה כמשתחוה להם, וכ"כ פ"ת (סק"ח בשם דברי יוסף), וע' בית לחם יהודה (על סע' ו') דוקא אין לצייר בכותל מזרח, שמשתחוים שם .

C. Images of the Mikdash

It is assur mid’oraysa[25] ע' רמב"ם (בהב"ח ז, י) וספר החינוך (מצ' רנד) משמע שאסור משום מורא מקדש. אבל מנ"ח (שם או' ו) העיר דמשמע מדברי הגמ' (ע"ז מג.) ותוס' (שם מג: ד"ה לא) שהוא אסור מדאורייתא משום לא תעשון אתי. to make a house which has the exact same dimensions as the Mishkan or either of the Batei Hamikdash[26] קמא, ח . However, one may make a smaller one which is to scale[27] אג"מ (יו"ד ג,לג) כ' מותר לעשותו באנפין זעירין, וע"ש דלדעת הגרי"ח זוננפלד אסור. .

One may not make a metal[28] אבל של עץ או חרס, שרי (ש"ך קמא, לה). candelabrum with seven branches, even if they are in a circle, because it is similar to the menorah (even though it is not the same height[29] קמא, ח. ע' אג"מ (שם) דצ"ל דשיעור גובה אינו מעכב במנורה. ).

One may not keep any of these even if one did not make it[30] מקור מים חיים (שו"ע שם), ועפ"ת (סקי"ב) בשם תפל"מ שמתיר אם עכו"ם עשאו לו. .


[1] רמב"ם ל"ת ד, חינוך מצ' לט

[2] חכ"א פה,ו התיר להשהות צורת אדם כיון שבזמן הזה אינם עובדים לצורת אדם

[3] קמא,ד. וגם ד' פנים בהדי הדדי אסור (שור, אדם, אריה, ונשר, כ"כ ש"ך סק"כ). וע' ט"ז (סקי"ב) כ' בשם רמב"ן שאסור לעשות צורת אדם אפי' שוקעת, ואסור לעשות שום צורה בולטת אפי' של בהמה חיה ועוף ואילנות ודשאים.

[4] ע' שו"ע (קמא,ז) יש מי שאומר שאינו עובר אלא בצורה שלימה, וכ' רמ"א וכן נוהגין, וע' ט"ז וש"ך שיש אוסרים, ופ"ת כ' בשם השל"ה דכשר הדבר שלא לנהוג כן. וכ' קיצור ש"ע (קסח, ב) שאסור.

[5] קיצור ש"ע (קסח, ב). וע' חכמת אדם (פה, ד) כ' שאם עושה חצי הגוף מצד הפנים, אע"פ שאינו עושה כל הגוף פנים ואחור, מכל מקום אסור.

[6] שאין להם אלא חצי צורת הפנים. ואם בו כל צורת הפנים, ע' פ"ת (קמא, י) מחלקת אם בצורת אדם יש היתר משום שנמצא על כלי מבוזה.

[7] חכמת אדם (פה, ו). והטעם, דכיון שכל האיסור להשהותו הוא משום חשד (ע' ט"ז קמא, ט), וידוע דבזמן הזה אין עובדים לצורות הללו, ואותו שנעבד עושין אותו משונה, עכת"ד. וכעין זה כ' הריטב"א (ע"ז מג:), והתיר שם אפי' להשהות צורה של יש"ו הנוצרי אם הוא על הכלי דידוע דלא פלחי להו.

[8] חוט שני (הל' צורות, עמ' רלב). וחת"ס (ח"ו ס' ו) כ' דסגי בקוטע ראש אזנו או ראש חוטמו.

[9] חוט שני (הל' צורות, עמ' רלב)

[10] נ"ל פשוט דלא מיקרי עשייה בכה"ג

[11] חוט שני (פסח עמ' רל). ושם התיר כיון שאין לו רגלים. אבל אוסר שם לעשות צורת כל הגוף אפי' אם אין לו אברי פרצוף הפנים. ואע"פ שהתיר שם להחזיק בובה אחר שפוגם בו אוזן אחת (דהיינו צורה שלימה שאין לו אברי הפנים), כתב לחלק ששם ניכר בו שהוא דבר חסר.

[12] חוט שני (הל' צורות עמ' רלג)

[13] ש"ך קמא,כג

[14] מנ"ח (מצ' לט) דייק בדברי רמב"ם שאין חייבים מלקות אלא עד צורת האדם ולא על שאר צורות, וצ"ע למה

[15] קמא, ד

[16] ולענין צבע, כ' חכ"א (פה,ה) לאסור, וכ"כ נקה"כ (בט"ז קמא,יג), ופ"ת (סק"ח) בשם דברי יוסף, ודלא כט"ז (קמא,יג) ופ"ת סק"ו בשם כנסת יחזקאל כ' דבר שלא בולט ולא שוקע, כמו צבע, מותר.

 

[17] שו"ת שבט הלוי (?)

[18] ש"ך קמא, ח

[19] ע' אג"מ (או"ח ה, ט) לענין ציור של קטנים, דאין איסור אלא אם אנשים גדולים יאמרו שהוא צורת חמה ולבנה. [ונראה דה"ה בזה.]

[20] נקה"כ סקי"ג דלהתלמד שרי (ע"פ הגמ')

[21] ולא ראיתי טעם הגון לחלק למה, דעת המחמירים בפרצוף אדם, נהגו להקל בצורת חמה. וע' חוט שני (הל' צורת, עמ' רלז) אוסר בזה.

[22] חכ"א פה,ז, וכ"כ ש"ך (קמא,ל), דלא כב"ח וט"ז (סקי"ג) שאוסר אפי' אחד מהם (כגון אריה בפני עצמו)

[23] רמ"א קמא,ד בשם יש מתירין

[24] חכ"א פה,ז כ' ראוי להחמיר שלא יהיה נראה כמשתחוה להם, וכ"כ פ"ת (סק"ח בשם דברי יוסף), וע' בית לחם יהודה (על סע' ו') דוקא אין לצייר בכותל מזרח, שמשתחוים שם

[25] ע' רמב"ם (בהב"ח ז, י) וספר החינוך (מצ' רנד) משמע שאסור משום מורא מקדש. אבל מנ"ח (שם או' ו) העיר דמשמע מדברי הגמ' (ע"ז מג.) ותוס' (שם מג: ד"ה לא) שהוא אסור מדאורייתא משום לא תעשון אתי.

[26] קמא, ח

[27] אג"מ (יו"ד ג,לג) כ' מותר לעשותו באנפין זעירין, וע"ש דלדעת הגרי"ח זוננפלד אסור.

[28] אבל של עץ או חרס, שרי (ש"ך קמא, לה).

[29] קמא, ח. ע' אג"מ (שם) דצ"ל דשיעור גובה אינו מעכב במנורה.

[30] מקור מים חיים (שו"ע שם), ועפ"ת (סקי"ב) בשם תפל"מ שמתיר אם עכו"ם עשאו לו.

Next: Garments of The Other Gender
Garments of The Other Gender